دوبله اختصاصی

دانلود سریال انیمیشنی غول کش ها Trollhunters 2016 دوبله فارسی از رسانه کاران مووی قسمت ها

لینک های دانلود اضافه شدند

یک پسر معمولی یک طلسم جادویی پیدا می کند که او را به عنوان یک شکارچی ترول، نگهبانی که از دنیای انسان ها و دنیای مخفی ترول ها دفاع می کند، انتخاب می کند. این تازه ابتدای ماجراجویی های وی است...

لینک های دانلود

دوبله فارسی

فصل سوم

فصل دوم

فصل اول

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 414MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 122MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 404MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 406MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 416MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 419MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 409MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 413MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 111MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 198MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 367MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 195MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 361MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 191MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 353MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 417MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 120MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 214MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 396MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 389MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 415MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 412MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 407MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 413MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 103MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 184MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 341MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 386MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 120MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 214MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 398MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 120MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 213MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 395MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 418MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 388MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 412MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 410MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 121MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 398MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 414MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 411MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 405MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 442MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 442MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 389MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 122MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 402MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 408MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 416MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 413MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 119MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 211MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 392MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 412MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 113MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 200MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 400MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 405MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 411MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 406MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 417MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 388MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نوزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 415MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: بیست

کیفیت : 480

حجم فایل: 121MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 398MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 409MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 415MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 412MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 419MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 203MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 376MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 26

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 413MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال Trollhunters- Tales of Arcadia 2016

 

سریال غول کش ها – داستان های آرکادیا محصول سال 2016 کشور ایالات متحده آمریکا و مکزیک و کانادا در ژانر انیمیشن و اکشن و ماجراجویی میباشد. غول کش ها – داستان های آرکادیا توسط Rodrigo Blaas و Guillermo del Toro کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Kelsey Grammer و Anton Yelchin و Charlie Saxton در آن ایفای نقش کرده اند. جیم لیک جونیور یک بچه معمولی است که مادری پرمشغله دارد و آرزو دارد ماجراجویی های بیشتری در زندگی اش داشته باشد. همانطور که اتفاق می افتد، جیم زمانی که یک طلسم جادویی زیر یک پل پیدا می کند، بیشتر از آنچه آرزو می کرد، بدست می آورد. با این کشف، جیم خود را به عنوان نفر بعدی استخدام می کند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید