توضیحاتی کاملتر و لینک دانلود فیلم ژلوفن بعد از  پخش درج می شود