• کشور سازنده: انگلستان
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 18+

فصل 5 قرار داده شد

در حالی که آلفرد کبیر از پادشاهی خود در برابر مهاجمان شمال دفاع می کند، اوترد - که یک ساکسون به دنیا آمده اما توسط وایکینگ ها بزرگ شده است - به دنبال ادعای حق مادری اجدادی خود است...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 310MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 564MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 310MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 563MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 306MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 557MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 304MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 553MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 302MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 549MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 316MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 576MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 311MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 566MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 304MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 553MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 299MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 545MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 312MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 568MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 316MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 576MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 533MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1014MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 313MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 570MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 314MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 572MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 302MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 551MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 311MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 566MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 515MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 978MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 499MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 949MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 268MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 930MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 492MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 936MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 158MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 547MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 499MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 950MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 523MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 993MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 255MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 464MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 883MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 513MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 974MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 514MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 975MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 512MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 973MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 510MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 969MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 507MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 963MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 252MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 459MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 874MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 515MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 979MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 515MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 980MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 268MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 928MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 259MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 471MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 896MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 277MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 505MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 958MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 289MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 526MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 999MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 510MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 969MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 251MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 457MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 868MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 503MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 954MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 522MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 990MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 291MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 529MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1007MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 271MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 493MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 935MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 491MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 932MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 519MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 985MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 538MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1021MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 509MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 969MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل پنجم

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 491M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 382M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 955M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 467M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 433M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 475M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 479M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 989M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 1006M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 431M

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال آخرین پادشاهی The Last Kingdom 2015

 

سریال آخرین پادشاهی محصول سال 2015 کشور انگلستان در ژانر اکشن و درام و تاریخی میباشد. آخرین پادشاهی توسط Nick Murphy کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Tom Taylor و Matthew Macfadyen و Peter Gantzler در آن ایفای نقش کرده اند. نمایشی از اعمال قهرمانانه و نبردهای حماسی با عمق موضوعی که شامل سیاست، مذهب، جنگ، شجاعت، عشق، وفاداری و جستجوی جهانی ما برای هویت است. با ترکیب شخصیت‌ها و رویدادهای واقعی تاریخی با شخصیت‌های تخیلی، این داستان این است که چگونه مردمی قدرت خود را تحت رهبری یکی از نمادین‌ترین پادشاهان تاریخ ترکیب کردند تا سرزمین خود را برای خود پس بگیرند و مکانی را بسازند که آن را خانه می‌نامند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید