• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 18+

فصل 4 قرار داده شد

الیوت، یک مهندس امنیت سایبری باهوش اما بی‌ثبات می باشد، زمانی که او و متحدان پنهانش سعی می‌کنند شرکت فاسدی را که شرکتش برای محافظت از آن پول می‌گیرد، از بین ببرند، به یک چهره کلیدی در یک بازی پیچیده هرج و مرج جهانی تبدیل می‌شود.

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 397MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 694MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 156MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 285MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 497MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 410MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 399MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 148MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 472MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 155MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 497MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 148MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 474MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 146MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 160MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 512MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 187MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 342MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 597MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 170MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 303MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 562MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 378MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 661MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 201MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 368MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 644MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 150MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 476MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 172MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 315MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 552MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 160MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 512MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 144MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 263MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 460MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 157MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 503MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 143MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 455MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 163MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 521MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 303MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 529MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 181MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 332MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 580MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 153MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 489MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 176MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 323MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 566MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 518MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 136MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 250MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 437MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 149MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 474MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 155MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 494MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 149MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 475MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 406MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 181MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 331MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 578MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 198MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 363MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 635MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 303MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 529MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 411MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 149MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 479MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 303MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 528MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 163MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 519MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 190MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 347MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 605MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 147MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 471MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 159MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 291MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 508MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 144MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 462MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 179MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 327MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 570MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 420MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 178MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 326MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 570MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل دوم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 171MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 303MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 563MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال آقای ربات Mr. Robot 2015

سریال آقای ربات محصول سال 2015 کشور آمریکا در ژانر جنایی و درام و دلهره آور میباشد. آقای ربات توسط N/A کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Rami Malek و Christian Slater و Carly Chaikin در آن ایفای نقش کرده اند.

الیوت یک برنامه نویس جوان درونگرا است که روزها به عنوان مهندس امنیت سایبری و شب ها به عنوان یک هکر هوشیار کار می کند. او همچنین از یک بیماری عجیب مشابه اسکیزوفرنی رنج می برد که بیهوده سعی می کند با مصرف منظم داروهای قانونی و غیرقانونی و مراجعه به پزشک خود را تحت کنترل درآورد. وقتی یک زن جوان و عجیب و غریب به نام دارلین و یک مرد میانسال که خود را آقای ربات می نامد، مدعی است رهبر مرموز یک گروه هکری زیرزمینی به نام F-Society است. او به الیوت فرصتی می دهد تا هوشیاری خود را به گروه بعدی برساند. و به آنها کمک کند E-Corp، شرکت مالی فاسد چند ملیتی که الیوت برای آن کار می کند و دوست دارد، نابود کنند.

الیوت خود را بر سر دوراهی می بیند. آقای ربات، فاش می‌کند که یک متحد مخفی دارد، یک گروه هکری مرموزتر، مخفی‌تر و بسیار خطرناک‌تر که فقط به نام Dark Army شناخته می‌شود. در همین حال، آنجلا، دوست دوران کودکی الیوت، که E-Corp را مسئول مرگ والدینشان می‌داند، سعی می‌کند با پیوستن به صفوف آنها E-Corp را به طور قانونی از بین ببرد و تلاش می‌کند تا شواهدی مبنی بر فساد آنها را از درون کشف کند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید