• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 18+

فصل 3 قرار داده شد

خانواده ای از بیگانگان به آمریکای میانه نقل مکان می کنند، جایی که در مورد اینکه زندگی در آنجا بهتر است یا در سیاره خود بحث می کنند...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 106MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 193MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 368MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 212MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 404MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 104MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 190MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 362MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 211MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 399MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 105MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 192MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 365MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 211MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 401MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 200MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 380MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 457MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 214MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 407MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 398MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 89MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 307MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 119MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 411MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 199MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 378MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 432MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 444MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 207MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 393MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 211MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 401MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 427MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 107MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 194MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 370MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 211MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 402MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 407MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 430MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 212MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 401MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 425MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 200MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 382MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 111MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 201MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 382MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 120MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 415MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 190M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 198M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 199M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 216M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 179M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 217M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 184M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 238M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 205M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 200M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 155M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 209M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 192M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 216M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 226M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 200M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 442MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 211MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 400MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 471MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 427MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 107MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 194MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 370MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 439MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 210MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 401MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 450MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 118MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 406MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 474MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 430MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 441MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 212MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 401MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 470MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 424MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 413MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 200MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 381MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 423MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 111MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 201MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 381MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 720

حجم فایل: 460MB

کیفیت : 480

حجم فایل: 120MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 415MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال مخالفان خورشیدی Solar Opposites 2020

 

سریال مخالفان خورشیدی محصول سال 2020 کشور آمریکا در ژانر انیمیشن و کمدی و علمی تخیلی میباشد. مخالفان خورشیدی توسط Anthony Chun و Kim Arndt کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Justin Roiland و Thomas Middleditch و Sean Giambrone در آن ایفای نقش کرده اند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید