• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 18+

فصل 4 قرار داده شد

یک مشاور مالی خانواده اش را از شیکاگو به اوزارکس میسوری می کشاند، جایی که باید برای دلجویی از یک رئیس مواد مخدر پول شویی کند...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 405MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 756MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 271MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 476MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 875MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 248MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 434MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 813MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 394MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 737MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 468MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 848MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 417MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 770MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 503MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 909MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 200MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 353MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 683MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 251MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 435MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 800MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 341MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 595MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 807MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 249MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 443MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 867MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 420MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 836MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 405MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 812MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 255MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 453MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 909MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 501MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 985MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 405MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 818MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 405MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 811MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 491MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 952MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 402MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 701MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 258MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 469MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 919MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 505MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 997MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 445MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 876MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 207MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 383MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 790MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 255MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 914MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 192MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 349MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 719MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 488MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 966MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 251MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 446MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 854MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 304MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 543MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 695MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 319MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 580MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 350MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 637MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 536MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1016MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 401MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 761MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 516MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 978MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 315MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 572MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 513MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 975MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 279MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 506MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 961MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 310MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 563MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 328MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 597MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 347MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 631MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 271MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 492MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 934MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 308MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 561MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 339MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 615MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل چهارم

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 505M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 617M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 447M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 332M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 475M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 475M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 440M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 769MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 852MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 581MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 720

حجم فایل: 608MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 720

حجم فایل: 411MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 720

حجم فایل: 540MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 720

حجم فایل: 511MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال اوزارک Ozark 2017

سریال اوزارک محصول سال 2017 کشور آمریکا در ژانر جنایی و درام و دلهره آور میباشد. اوزارک توسط Jason Bateman کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Jason Bateman و Laura Linney و Sofia Hublitz در آن ایفای نقش کرده اند.

بیردها و بچه های نوجوانشان شارلوت و جونا شبیه یک خانواده معمولی با زندگی معمولی هستند و معمولا به این شکل می باشند. به جز این که شوهر/پدر مارتی، مشاور مالی شیکاگو، به عنوان پولشویی بزرگ برای دومین کارتل بزرگ مواد مخدر مکزیک در یک مافیای عجیب خدمت می کند. وقتی همه چیز خراب می شود، او باید خانواده خود را از آسمان خراش های شیکاگو فراری داده و به منطقه دریاچه تنبل اوزارکس میسوری نقل مکان کند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید