• کشور سازنده: ایران
  • زبان: فارسی
  • رده سنی: PG-13+

فصل 2 قسمت آخر قرار داده شد

داستان درام، عشق و جنایت در میان اقوام، همه از طریق یک شرکت هلدینگ بزرگ به هم مرتبط هستند...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 387MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 550MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.06 GB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.45 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.00 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 391MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 554MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.06 GB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.47 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.04 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 393MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 559MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.07 GB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.48 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.08 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 412MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 583MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.12 GB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.54 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.27 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 367MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 520MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1022MB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.37 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.78 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 356MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 992MB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.33 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.67 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 407MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 577MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.11 GB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.52 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.21 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 410MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 581MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.12 GB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.54 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.23 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 421MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 597MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.15 GB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.58 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.36 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 370MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 524MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.01 GB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.38 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.82 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 387MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 547MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.05 GB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.45 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.99 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 445MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 630MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.21 GB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.66 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.59 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 458MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 650MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.25 GB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.72 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.74 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 441MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 625MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.20 GB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.65 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.56 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 474MB

قیمت: 8,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 672MB

قیمت: 8,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.29 GB

قیمت: 9,500تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.77 GB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.90 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 20,000تومان

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 496MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 704MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.34 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.85 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 5.09 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 519MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 737MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.41 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.94 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 5.35 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 461MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 654MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.25 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.72 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.73 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 484MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 687MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.31 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.81 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.98 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 396MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 562MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.07 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.47 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.06 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 445MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 632MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.21 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.66 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.57 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 387MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 551MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.06 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.46 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.00 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 367MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 522MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1018MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.37 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.76 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 350MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 497MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 970MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.30 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.57 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 389MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 552MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.05 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.45 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.97 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 393MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 559MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.06 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.46 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.03 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 308MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 437MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 853MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.14 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.13 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 306MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 435MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 849MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.14 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.12 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

درباره فیلم

دانلود سریال زخم کاری بصورت رایگان

 

سریال زخم کاری محصول سال 2021 کشور در ژانر درام و معمایی و هیجان انگیز میباشد. زخم کاری توسط کارگردانی شده و بازیگرانی همچون در آن ایفای نقش کرده اند.

سریال ایرانی زخم کاری فصل دوم محصول سال 1402 بوده که جز پر بازدیدترین و محبوب ترین های نمایش خانگی محسوب می شود. محمدحسین مهدویان را یکی از مهمترین فیلمسازان ده سال اخیر می دانند. دومین سریال تلویزیونی او «زخم فانی» بر اساس رمان کوتاه «بیست زخم فانی» نوشته محمود حسینی زاد ساخته شده است. این رمان که در دهه 1390 منتشر شد، چندین سال به تعویق افتاد و خیلی زود تبدیل به یک کتاب محبوب شد. داستان تصویری هولناک و تکان دهنده از فساد و قدرت زیر پوست جامعه ایرانی ترسیم می کند. این داستان استعاره ای معاصر از تراژدی مکبث است و مضمون آن را نیز از ژانر جنایی و نوآر وام گرفته است.

این داستان ناگفته‌ها و ناشنیده‌های فساد سازمان‌یافته و پنهان سال‌های اخیر جامعه ایران را با رمزهای روشن و ظریف، از قراردادهای فاسد و پول‌شویی و خون باندها و دست‌های مافیایی، یادآوری می‌کند. تماشای چنین داستانی در قالب سریال های تلویزیونی که مخاطب عام را هدف قرار می دهد، قابل توجه است. فراتر از چالش اقتباس از یک رمان جنجالی، «زخم فانی» نقطه عطفی در کارنامه مهدویان خواهد بود. تمام آثار قبلی مهدویان بر امنیت کشور و وقایع تاریخی در این زمینه متمرکز شده است. به دلیل محدودیت و حساسیت، سوءتفاهم های زیادی در مورد دیدگاه های سیاسی وی صورت گرفته است. او سعی کرده خود را از پیش فرض ها و پیش فرض ها جدا کند و هویت خود را به عنوان یک فیلمساز بازتعریف کند. از این منظر، «زخم مرگبار» در کارنامه مهدویان یک استثنا است، داستانی جنجالی در جامعه کنونی ایران که نام تهیه کننده یا سفارش دهنده بر نام و شهرت کارگردان سایه نمی افکند و به معنای تقابل بین فیلمساز و تماشاگر.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید