• کشور سازنده: ایران
  • زبان: فارسی
  • رده سنی: PG-13+

قسمت 20 افزوده شد

بهداد می‌میرد.. همه چیز برای او و اطرافیانش تمام می‌شود. او اما مدتی بعد در خیابان‌های تهران به دنبال خون می‌گردد. خونی برای عقرب…

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 329MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 468MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 917MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.23 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.42 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 337MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 478MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 937MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.26 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.48 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 339MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 482MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 946MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.27 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 1.82 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 335MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 476MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 934MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.26 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 1.79 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 319MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 454MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 890MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.20 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.31 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 330MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 469MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 924MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.24 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.44 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 327MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 466MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 915MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.23 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.41 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 318MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 452MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 889MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.20 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.31 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 327MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 466MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 913MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.23 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.41 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 316MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 450MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 884MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.19 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.28 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 311MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 443MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 869MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.17 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.23 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 324MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 904MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.21 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.36 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 313MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 446MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 876MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.18 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.26 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 314MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 446MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 875MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.18 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.26 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 325MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 462MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 909MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.22 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.38 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 303MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 432MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 850MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.14 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.16 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 315MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 449MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 882MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.19 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.28 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 321MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 457MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 897MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.21 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.34 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 323MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 458MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 897MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.20 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.33 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 349MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 497MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 978MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.32 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.65 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

درباره فیلم

دانلود سریال عقرب عاشق

سریال عقرب عاشق محصول سال 2023 کشور در ژانر درام و خانوادگی میباشد. عقرب عاشق توسط کارگردانی شده و بازیگرانی همچون در آن ایفای نقش کرده اند.

عقرب عاشق یک سریال درام و علمی-تخیلی ایرانی به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و به تهیه‌کنندگی رضا محقق است. پخش این سریال از دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۲ در پلتفرم نماوا آغاز شد و در ۲۲ آبان به پایان رسید. محمدرضا فروتن، آرمان درویش، آتنه فقیه‌نصیری، حسین پاکدل، ساقی حاجی‌پور، شقایق فراهانی، سیاوش خیرابی، متین ستوده، رضا بهبودی و مهران رنجبر از بازیگران این مجموعه به شمار می‌روند. عقرب عاشق سومین سریال نمایش خانگی ساختهٔ حسین سهیلی‌زاده می‌باشد.

داستان سریال از این قرار است که بهداد، یک مهندس جوان و باهوش، در یک شرکت داروسازی کار می‌کند. او در یک حادثه تصادف می‌میرد، اما پس از مدتی به عنوان یک عقرب بازمی‌گردد. بهداد تلاش می‌کند تا به زندگی قبلی خود بازگردد، اما با چالش‌های جدیدی روبرو می‌شود.

سریال عقرب عاشق با استقبال مثبت منتقدان و بینندگان مواجه شد. این سریال به دلیل روایت جذاب و پرکشش خود، شخصیت پردازی‌های برجسته و همچنین بازی‌های خوب بازیگرانش مورد تحسین قرار گرفت.

نکات مثبت سریال عقرب عاشق:

روایت جذاب و پرکشش
شخصیت پردازی‌های برجسته
بازی‌های خوب بازیگران
جلوه‌های ویژه بصری جذاب
نکات منفی سریال عقرب عاشق:

برخی از صحنه‌ها و دیالوگ‌ها کمی کلیشه‌ای هستند

جمع‌بندی:

سریال عقرب عاشق یک سریال درام و علمی-تخیلی جذاب و دیدنی است که با روایتی جذاب و پرکشش، می‌تواند برای مخاطبان علاقه‌مند به این ژانر، جذاب باشد.

برخی از نظرات منتقدان درباره سریال عقرب عاشق:

«عقرب عاشق یک سریال درام و علمی-تخیلی جذاب و دیدنی است که با روایتی جذاب و پرکشش، توانست نظر منتقدان و بینندگان را جلب کند.» – روزنامه جام جم
«عقرب عاشق یک سریال متفاوت و نوآورانه است که با جلوه‌های ویژه بصری جذاب خود، توانست مخاطبان را جذب کند.» – خبرگزاری ایسنا
«عقرب عاشق یک سریال سرگرم‌کننده و جذاب است که می‌تواند برای مخاطبان علاقه‌مند به ژانر علمی-تخیلی، جذاب باشد.» – روزنامه دنیای اقتصاد

مخاطبان سریال عقرب عاشق:

سریال عقرب عاشق می‌تواند برای مخاطبان علاقه‌مند به ژانر درام، علمی-تخیلی، و جلوه‌های ویژه بصری جذاب، جذاب باشد. همچنین، مخاطبان علاقه‌مند به بازی‌های خوب بازیگران نیز می‌توانند از این سریال لذت ببرند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید