• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 15+

فصل 3 قرار داده شد

یک مرد جوان به طرز خطرناکی جذاب و به شدت وسواسی دست به اقدامات افراطی می‌زند تا خود را وارد زندگی کسانی کند که تحت تأثیر او قرار گرفته است...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 757MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 396MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 751MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 201MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 366MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 694MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 462MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 555MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 192MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 350MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 665MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 175MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 318MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 604MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 372MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 708MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 213MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 388MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 738MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 248MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 858MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 422MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 802MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 380MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 721MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 200MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 363MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 689MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 211MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 383MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 728MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 153MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 526MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 186MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 338MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 642MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 429MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 815MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 450MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 855MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 417MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 792MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 437MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 829MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 158MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 545MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 391MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 743MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 185MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 337MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 639MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 193MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 351MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 666MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 158MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 545MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 138MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 252MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 477MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 558MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 119MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 409MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 392MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 742MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 430MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 815MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل اول

فصل سوم

فصل دوم

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 330M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 323M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 303M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 201M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 241M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 289M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 265M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 311M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 325M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 374M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 238M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 323M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 279M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 288M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 238M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 206M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 241M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 177M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 321M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 352M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 383M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 348M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 331M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 348M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 255M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 309M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 390M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 408M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 378M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 393M

پخش آنلاین

پخش آنلاین
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال تو You 2018

 

سریال تو محصول سال 2018 کشور آمریکا در ژانر جنایی و درام و عاشقانه میباشد. تو توسط Lee Toland Krieger کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Penn Badgley و Elizabeth Lail و Luca Padovan در آن ایفای نقش کرده اند.

سریال از زمانی که در سال 2018 برای اولین بار روی صفحه‌های نتفلیکس قرار داده شد ، ملت به اسرار تاریک پن بادگلی (آکا جو گلدبرگ)، قتل‌های بداهه و صداپیشگی‌های دلخراش گره خورده است. قابل درک است که وقتی فصل چهارم منتشر شد، طرفداران ماه را پشت سر گذاشته بودند ، به خصوص پس از پایان وحشتناک فصل سوم – و اکنون، ما رسماً فصل دیگری داریم که منتظر آن هستیم!

اخطار: این متن حاوی چند اسپویلر جدی You است، زیرا ما همه چیزهایی را که باید درباره فصل یک، دو، سه و حتی چهار بدانید به شما می‌گوییم! از سری پنج چه انتظاری داریم ؟ آیا همه چیز می تواند برای جو دیوانه تر شود؟ ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم …

تو 2019 که توسط نتفلیکس توصیف شده است، «یک مرد جوان خطرناک و جذاب و به شدت وسواسی را دنبال می‌کنید که دست به اقدامات افراطی می‌زند تا خود را وارد زندگی کسانی کند که تحت تأثیر او قرار می‌گیرد».

تاکنون چهار فصل از You در نتفلیکس به انتشار رسیده است! در اوایل سال 2020، سازندگان، سری سوم را تایید کردند که سپس در اکتبر 2021 منتشر شد و سری چهارم در همان زمان تایید شد. فصل چهارم در دو بخش منتشر شد، بخش اول (شامل پنج قسمت) در فوریه 2023 و قسمت دوم (پنج قسمت دیگر) یک ماه بعد در مارس منتشر شد.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید