• کشور سازنده: ژاپن
  • زبان: ژاپنی , اسپانیایی
  • رده سنی: 14+

قسمت 7 فصل 2 افزوده شد

یک جاسوس در یک ماموریت مخفی ازدواج می کند و یک کودک را به عنوان بخشی از پوشش خود به فرزندی قبول می کند. همسر و دختر او رازهایی برای خود دارند و هر سه باید برای حفظ کنار هم تلاش کنند.

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 456MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 446MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 461MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 467MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 461MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 465MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 457MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 460MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 434MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 465MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 454MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 469MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 465MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 465MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 459MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 467MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 119MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 431MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 461MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 463MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 119MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 430MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 444MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 453MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 430MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 447MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 448MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 156MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 265MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 509MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 528MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 150MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 254MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 486MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 524MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 523MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 527MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 143MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 460MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل اول

فصل دوم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 455MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 446MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 460MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 461MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 464MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 457MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 460MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 433MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 464MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 453MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 468MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 465MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 465MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 458MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 119MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 430MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 461MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 463MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 119MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 430MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 444MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 452MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 430MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 446MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 447MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 156MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 265MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 509MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 528MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 150MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 255MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 488MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 524MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 524MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 527MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 144MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 465MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود انیمه Spy x Family 2022

 

سریال جاسوس و خانواده محصول سال 2022 کشور ژاپن در ژانر انیمیشن و اکشن و کمدی میباشد. جاسوس و خانواده توسط Kazuhiro Furuhashi کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Takuya Eguchi و Atsumi Tanezaki و Hiroyuki Yoshino در آن ایفای نقش کرده اند. جاسوسی که فقط به عنوان گرگ و میش شناخته می شود به عنوان بخشی از ماموریت مخفی خود به خانواده نیاز دارد، بنابراین او به سرعت با یک کارگر شهرداری ازدواج می کند و یک کودک و سگ را به فرزندی قبول می کند. خانواده اش که برای او ناشناخته است، اسرار خود را دارند: همسرش یور یک قاتل مخفی است، دخترش آنیا یک روانشناس فراری است که می تواند ذهن ها را بخواند، و سگش از آزمایشگاهی بود که به او قدرت گفتن آینده را داد. همه این چهار سوژه باید به عنوان یک خانواده با هم پیوند بخورند تا امور خود را مدیریت کنند و تا جایی که می توانند با هم باشند.

Spy x Family یک مجموعه تلویزیونی انیمه ژاپنی است که بر اساس مجموعه مانگایی به همین نام اثر Tatsuya Endo ساخته شده است. این سریال توسط Wit Studio و CloverWorks تولید شده است و از ۹ آوریل ۲۰۲۲ در ژاپن پخش شده است. داستان Spy x Family دربارهٔ یک جاسوس مخفی به نام لوید فورجر است که برای نفوذ به یک مدرسه خصوصی، مجبور می‌شود یک خانواده جعلی تشکیل دهد. او یک یتیم به نام آنیا را به عنوان دخترش و یک آدمکش به نام یور را به عنوان همسرش انتخاب می‌کند.

لوئیس، آنیا و یور هر کدام اسرار خود را دارند، اما آنها با هم متحد می‌شوند تا یک خانواده واقعی شوند. در طول مسیر، آنها با چالش‌های مختلفی روبرو می‌شوند، اما همیشه با هم کنار می‌آیند. Spy x Family یک سریال انیمه کمدی و اکشن است که با استقبال خوبی از سوی منتقدان و مخاطبان روبرو شده است. این سریال به دلیل داستان جذاب، شخصیت‌های دوست‌داشتنی و اکشن‌های هیجان‌انگیز مورد تحسین قرار گرفته است.

در اینجا چند نکته مهم از سریال انیمه Spy x Family آورده شده است:

  • داستان Spy x Family داستانی جذاب و هیجان‌انگیز است که مخاطبان را جذب می‌کند.
  • شخصیت‌های Spy x Family شخصیت‌های دوست‌داشتنی و قابل‌تأملی هستند که مخاطبان با آنها ارتباط برقرار می‌کنند.
  • اکشن‌های Spy x Family اکشن‌های هیجان‌انگیز و جذابی هستند که مخاطبان را سرگرم می‌کنند.

در مجموع، Spy x Family یک سریال انیمه قابل‌قبول است که می‌تواند مخاطبان را سرگرم کند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید