• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 14+

قسمت 10 فصل سوم قرار داده شد

یک پزشک کامبوجی-فیلیپینی برای یک معالجه پزشکی برای نجات پسرش به ایالات متحده می آید، اما زمانی که سیستم شکست می خورد، از حیله گری و هوش خود برای نجات پسرش استفاده می کند....

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 373MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 710MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 758MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 407MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 774MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 414MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 787MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 411MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 782MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 420MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 798MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 779MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 759MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 801MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 192MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 351MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 668MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 759MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 196MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 357MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 678MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 203MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 370MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 704MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 376MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 714MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 199MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 361MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 686MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 372MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 706MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 175MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 329MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 620MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 211MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 396MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 746MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 392MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 730MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 405MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 760MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 393MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 729MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 417MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 774MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 297MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 510MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 941MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 505MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 930MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 511MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 942MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 510MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 939MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 289MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 498MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 918MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 930MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 505MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 932MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 484MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 893MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 927MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 471MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 868MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 374MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 710MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 759MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 775MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 415MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 788MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 412MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 783MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 800MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 411MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 780MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 401MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 761MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 422MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 802MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 427MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 810MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 759MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 198MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 359MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 681MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 203MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 370MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 704MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 199MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 362MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 686MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 175MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 329MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 619MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 212MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 397MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 746MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 392MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 729MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 405MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 760MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 393MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 729MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 417MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 774MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 297MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 510MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 941MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 505MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 929MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 511MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 942MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 510MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 939MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 289MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 498MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 918MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 930MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 505MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 932MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 484MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 892MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 927MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 471MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 868MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال خانم نظافتچی The Cleaning Lady 2022

 

سریال خانم نظافتچی محصول سال 2022 کشور آمریکا در ژانر جنایی و درام و دلهره آور میباشد. خانم نظافتچی توسط Michael Offer کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Elodie Yung و Adan Canto و Oliver Hudson در آن ایفای نقش کرده اند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید