• کشور سازنده: اسپانیا
  • زبان: اسپانیایی
  • رده سنی: 18+

لینک های دانلود فصل 5 قرار داده شد

یک مرد مرموز به اسم پروفسور نقشه بزرگترین سرقت تاریخ را طرح ریزی می کند و برای این کار یک تیم هشت نفره که هرکدام مهارت های منحصر به فرد خود را دارند و هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند را استخدام می کند و…

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 153MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 489MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 141MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 449MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 176MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 322MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 564MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 176MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 321MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 561MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 414MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 144MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 263MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 460MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 146MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 138MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 441MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 113MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 207MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 362MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 306MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 535MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 397MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 199MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 348MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 192MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 351MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 612MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 402MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 146MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 138MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 443MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 150MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 478MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 430MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 514MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 120MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 384MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 307MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 536MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 513MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 411MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 429MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 300MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 523MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 151MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 277MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 482MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 164MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 299MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 521MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 160MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 508MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 214MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 372MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 173MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 552MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 163MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 519MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 136MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 249MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 434MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 143MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 456MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 157MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 501MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 419MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 113MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 357MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 303MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 527MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 176MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 322MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 562MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 536MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 384MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 722MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 176MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 312MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 584MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 187MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 333MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 623MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 202MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 359MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 673MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 494MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 937MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 250MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 453MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 859MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 448MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 848MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 255MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 462MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 876MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 395MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 718MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال خانه کاغذی Money Heist 2017

سریال خانه کاغذی- محصول سال 2017 کشور اسپانیا در ژانر اکشن و جنایی و درام میباشد. خانه کاغذی- توسط Jesús Colmenar کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Úrsula Corberó و Itziar Ituño و Álvaro Morte در آن ایفای نقش کرده اند.

سریال اسپانیایی «La Casa De Papel» با نام انگلیسی «Money Heist» که در فارسی به نام «خانه کاغذی» ترجمه شده است سال ۲۰۱۷ اولین‌بار در یکی از شبکه‌های اسپانیا پخش شد. بعد از آن به‌خاطر اینکه پخش این سریال مورد استقبال قرار گرفت نت‌فیلیکس تصمیم گرفت پخش جهانی آن را به عهده بگیرد. سریال «خانه کاغذی» جزء معدود سریال‌های غیرانگلیسی زبان به شمار می‌رود که مخاطبی جهانی پیدا کرده است و این موفقیت بزرگی برای سازندگان سریال به حساب می‌آید. سریال Money Heist ابتدا در دو فصل ۱۳ و ۹ قسمتی ساخته شد و زمانیکه مورد استقبال قرار گرفت سازندگانش تصمیم گرفتند سریال را ادامه بدهند و فصلهای ۳ و ۴ نیز ساخته شد. همچنین فصل پنجم این سریال هم قرار است ساخته شود. این سریال در سایت Imdb با تعداد آراء ۲۲۲.۷۱۷ رای، میانگین امتیاز قابل‌توجه ۸.۵ را به‌دست آورده است. یکی از دلایل مورد توجه قرار گرفتن این سریال سوژه بسیار جالب و مهیج آن است. بزرگ‌ترین سرقت تاریخ که قرار است صورت بگیرد.

انتظارها به پایان رسید! سرانجام فصل آخر سریال با داستانی تاریک و پر از غم(به گفته کارگردان این مجموعه) با 5 فصل ابتدایی به انتشار رسید. قرار است یکی از دراماتیک ترین داستان های تاریخ سینما را در این فصل مشاهده کنیم. بازخوردها و نظرها در خصوص 5 قسمت اول یعنی نیم فصل اول داستان بسیار خوب بوده و احساسات همه بیننده های مجموعه خانه کاغذی را به جریان انداخته تا بی صبرانه پای سیستم های خود برای دانلود نیم فصل دوم در آذر ماه باشند. به گفته کارگردان مجموعه مانی هیست (Money Heist) بیننده ها باید خود را برای از دست دادن خیلی از شخصیت ها کنند. و این خبر خوبی برای فن های سریال نیست! امیدواریم بتوانیم شاهد یک درام بی نظیر باشیم.

سریال خانه کاغذی با نام اسپانیایی La casa de papel که امروزه در کنار سایر سریال های محبوب اشتیاق های بسیار زیادی را ایجاد کرده است سعی دارد با انتشار فصل 5 خود داستان را به اتمام برساند. سریال مانی هیست از سال 2017 شروع به انتشار کرده و در سال 2021 به اتمام رسید و در 5 فصل داستان سرقت های زیبای خود را به سرانجام رساند. سریال خانه کاغذی فصل 1 شروعی برای دزدی های بسیار جذاب پروفسور بود(متن ممکن است حاوی اسپویل باشد) و سعی دارد در ابتدای داستان تیمی متشکل از شخصیت های آواره و اما باهوش در زمینه دزدی را گردآوری کرده تا دزدی بزرگش را به اتمام برساند. برخی از بیننده ها و کسانی که به سریال مانی هیست علاقه مند شده اند این سریال را با مجموعه فرار از زندان مقایسه کردند چرا که شخصیت اول خانه کاغذی یعنی پروفسور فردی بسیار باهوش و با دقت در انجام کارهایش می باشد. در ابتدای خانه کاغذی فصل اول ما شاهد برنامه ریزی پروفسور برای راه اندازی یک دزدی هوشمندانه از چاپخانه سلطتنتی داشته باشد. در این مسیر ممکن است اتفاق هایی افتاده باشد که داستان خانه کاغذی فصل 2 را رقم بزند.

داستان فصل 3 سریال مانی هیست و یا همان سریال خانه کاغذی با یک خوشحالی و آرامش خاصی شروع می شود. اکنون (متن حاوی اسپویل می باشد) پروفسور و تیمش آن زندگی که می خواستند را آغاز کرده اند و سعی دارند همین مسیر را ادامه دهند. اما نکته اینجاس دولت این اجازه را به تیم پروفسور می دهد. شاید درگیری های خاص ذهن پروفسور را تکان دهد و دست به کاری غیر ممکن بزند ، اما اینبار هدف ممکن است تنها دزدی میزان و یا مبلغی پول نباشد، چرا که این کار از وی سمبلی جهانی برای رسیدن به آزادی را بوجود می آورد. داستان این فصل باعث فراز و نشیب های خانه کاغذی فصل 3 می شود. با مشاهده این فصل متوجه می شوید که داستان گره خورده است و کارگردان باید بسیاری از مشکلات خانه کاغذی فصل 4 را در بخش پنجم رفع کند و همه منتظر این موضوع هستند چه چیزی برای عوامل و شخصیت های داستان رقم میخورد. همین الان هم پروفسور تعدادی از گروه خود را از دست داده و باید دقیق تر این بحران را حل کند اما اینکار در فصل بعدی منجر به کشته شدن سایر شخصیت ها خواهد شد؟ باید منتظر بود و دید.

برای انجام بزرگترین سرقت تاریخ، مردی مرموز به نام پروفسور گروهی متشکل از هشت سارق را استخدام می کند که یک ویژگی دارند: هیچ کدام از آنها چیزی برای از دست دادن ندارند. پنج ماه انزوا با حفظ کردن هر قدم، هر جزئیات، هر احتمال در یازده روز در کارخانه ملی سکه و تمبر اسپانیا، محاصره شده توسط نیروهای پلیس و با ده‌ها گروگان در اختیارشان، به اوج خود می‌رسد تا دریابند که آیا شرط خودکشی آن‌ها انجام خواهد شد یا خیر. منجر به همه چیز یا هیچ چیز نمی شود. اما از تمامی این موارد که بگذریم بهترین راه برای شروع یک سریال خوب دیدن با دقت آن از ابتدا است و شما می توانید اکنون فصل اول سریال خانه کاغذی را از همین صفحه به همراه زیرنویس فارسی چسبیده دانلود کنید و بعد از دیدن فصل های دیگر به تماشای فصل 5 Money Heist بپردازید.

شاید نیاز است بهتر با سریال خانه کاغذی و یا همان Money Heist( La casa de papel ) اشنا شوید تا در صورت انتشار فصل جدید به خوبی بتوانید داستان فیلم را درک کنید. ما برای شما کاربران ویدیویی را آماده کرده ام تا بتوانید با ده لحظه و بهترین های این سریال تا فصل 5 یا همان فصل آخر آشنا شوید. امیدواریم با تماشای این ویدیوی زیبا نهایت لذت را برده باشید…کاران مووی…

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید