• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 18+

فصل 4 قرار داده شد

ماجراهای یک دانشمند دیوانه آرمانگرا و تیم میدانی اش از طردشدگان ابرقدرت را به تصویر کشیده است...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 440MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 828MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 790MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 387MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 727MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 367MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 688MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 425MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 798MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 411MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 771MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 195MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 347MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 651MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 158MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 528MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 193MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 345MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 648MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 384MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 719MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 540MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 193MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 344MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 645MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 210MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 375MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 703MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 163MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 290MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 544MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 422MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 793MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 406MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 763MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 394MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 740MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 187MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 333MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 331MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 195MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 367MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 188MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 335MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 629MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 73MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 327MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 614MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 188MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 336MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 191MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 408MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 423MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 139MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 463MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 438MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 823MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 212MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 378MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 712MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 425MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 798MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 386MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 726MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 383MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 720MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 201MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 359MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 675MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 393MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 738MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 436MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 820MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 417MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 791MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 477MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 908MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 335MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 576MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 354MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 608MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 305MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 524MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 981MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 475MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 889MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 487MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 906MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 315MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 543MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1015MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 266MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 856MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 442MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 828MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 758MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 312MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 536MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1002MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 329MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 567MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 336MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 577MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل چهارم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 335MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 575MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 354MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 608MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 305MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 524MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 981MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 475MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 889MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 487MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 906MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 315MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 543MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1015MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 266MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 856MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 442MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 828MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 759MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 312MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 536MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1001MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 329MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 567MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 336MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 577MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال دووم پاترول Doom Patrol 2019

 

سریال دووم پاترول محصول سال 2019 کشور آمریکا در ژانر اکشن و ماجراجویی و کمدی میباشد. دووم پاترول توسط Glen Winter کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Diane Guerrero و April Bowlby و Alan Tudyk در آن ایفای نقش کرده اند.تجسم مجدد یکی از محبوب ترین گروه ابرقهرمانان رانده شده دی سی: روباتمن، مرد منفی، الاستی-گرل و جین دیوانه، به رهبری دانشمند دیوانه امروزی دکتر نیلز کولدر (رئیس). اعضای Doom Patrol هر کدام دچار حوادث وحشتناکی شدند که به آنها توانایی های مافوق بشری داد – اما آنها را زخمی و مخدوش کرد. تیم آسیب دیده و سرکوب شده، هدف خود را از طریق The Chief پیدا کرد، که آنها را گرد هم آورد تا عجیب ترین پدیده های موجود را بررسی کنند – و از زمین در برابر آنچه می یابند محافظت کنند. بخشی از گروه پشتیبانی، بخشی از تیم Super Hero، Doom Patrol گروهی از افراد عجیب و غریب هستند که برای دنیایی می جنگند که نمی خواهد با آنها کاری نداشته باشند. پس از وقایع تایتان‌ها، Doom Patrol این قهرمانان بی‌میل را در مکانی پیدا می‌کند که هرگز انتظارش را نداشتند، که توسط کسی به نام سایبورگ به عمل فراخوانده شده تا به ماموریتی که رد کردن آن سخت است به سراغشان می‌آید. نادیده گرفتن آن سخت است: زندگی آنها هرگز و هرگز مثل قبل نخواهد بود..

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید