دوبله فارسی

دانلود سریال شکوفایی جوانی ما 2023 با دوبله فارسی قسمت ها

لینک های دانلود اضافه شدند

داستانی در مورد شاهزاده ای که کتابی در مورد داستان های ارواح دریافت می کند که حاوی انواع نفرین های زندگی است و احساس می کند که نفرین یک به یک اتفاق می افتد....

لینک های دانلود

زیرنویس چسبیده

فصل اول

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 569MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.09 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.50 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.20 GB

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 413MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 590MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.14 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.57 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.35 GB

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 420MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 600MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.16 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.60 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.45 GB

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 418MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 596MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.14 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.58 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.39 GB

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 429MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 612MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.18 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.63 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.55 GB

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 388MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 557MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.07 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.47 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.05 GB

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 420MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 596MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.14 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.57 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.39 GB

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 584MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.12 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.54 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.28 GB

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 405MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 577MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.11 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.53 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.26 GB

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 432MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 615MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.18 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.63 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.53 GB

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 445MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 634MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.22 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.68 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.69 GB

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 440MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 627MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.21 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.66 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.64 GB

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 434MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 618MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.18 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.63 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.54 GB

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 452MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 644MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.24 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.70 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.74 GB

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 431MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 613MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.17 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.62 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.48 GB

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 422MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 600MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.15 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.59 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.42 GB

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 582MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.11 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.53 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.25 GB

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 442MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 629MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.21 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.66 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.64 GB

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 444MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 632MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.21 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.67 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.64 GB

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 656MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.26 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.74 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.81 GB

دوبله فارسی

فصل اول

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 569MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.09 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.50 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.17 GB

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 417MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 594MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.14 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.57 GB

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 425MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 605MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.16 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.60 GB

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 423MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 602MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.16 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.59 GB

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 433MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 617MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.18 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.63 GB

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 429MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 611MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.17 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.62 GB

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 422MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 600MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.15 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.58 GB

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 411MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 585MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.12 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.55 GB

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 570MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.10 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.51 GB

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 432MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 615MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.18 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.63 GB

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 445MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 634MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.22 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.68 GB

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 441MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 628MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.21 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.66 GB

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 435MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 619MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.19 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.64 GB

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 453MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 645MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.24 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.71 GB

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 422MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 601MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.15 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.59 GB

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 583MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.12 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.54 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.28 GB

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 443MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 630MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.21 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.67 GB

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.63 GB

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 445MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 633MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.21 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.67 GB

قسمت: نوزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 463MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 658MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.26 GB

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.74 GB

درباره فیلم

دانلود سریال کره ای Our Blooming Youth 2023

شکوفه ی جوانی ما (Our Blooming Youth) یک سریال تاریخی، عاشقانه و رازآلود محصول سال ۲۰۲۳ کره جنوبی است. این سریال توسط لی جونگ جائه ساخته شده و جونگ جائه یون آن را نوشته است. پارک هیونگ شیک، جون سو نی، پیو یه جین، ته سان لی و جونگ سوک یون در این سریال ایفای نقش می‌کنند.

داستان سریال

داستان سریال شکوفه ی جوانی ما در دوران سلسله چوسان اتفاق می‌افتد. لی هوان، ولیعهدی که به نفرین مرموزی مبتلا شده است، با مین جائه یی، دختری باهوش و جسور که به دنبال راز مرگ پدرش است، ملاقات می‌کند. آنها با همکاری یکدیگر به حل معماها و مبارزه با دشمنان خود می‌پردازند.

شخصیت های سریال

پارک هیونگ شیک: در نقش لی هوان
جون سو نی: در نقش مین جائه یی
پیو یه جین: در نقش هان سونگ-اون
ته سان لی: در نقش کیم میونگ-سو
جونگ سوک یون: در نقش ملکه مادر
لی هه یونگ: در نقش پدر مین جائه یی
چوی وون-یونگ: در نقش یو سونگ-ها
جونگ هه-یون: در نقش شاهزاده Yeongchang
نکات مثبت سریال

داستان: داستان سریال شکوفه ی جوانی ما جذاب و سرگرم کننده است. سریال به خوبی از عناصر ژانر تاریخی، عاشقانه و رازآلود استفاده می‌کند و مخاطب را تا پایان سریال درگیر نگه می‌دارد.
شخصیت پردازی: شخصیت‌های سریال شکوفه ی جوانی ما به خوبی توسعه یافته‌اند و مخاطب می‌تواند با آنها ارتباط برقرار کند. شخصیت‌های سریال از تنوع خوبی برخوردارند و به خوبی به مسائل اجتماعی و سیاسی می‌پردازند.
بازیگری: بازی بازیگران سریال شکوفه ی جوانی ما بسیار خوب و قابل تحسین است. پارک هیونگ شیک و جون سو نی به خوبی نقش‌های خود را ایفا کرده‌اند و شیمی قوی بین آنها وجود دارد.
کارگردانی: کارگردانی سریال شکوفه ی جوانی ما جذاب و گیرا است. کارگردان سریال، لی جونگ جائه، با استفاده از تصاویر زیبا و قاب‌بندی‌های هنرمندانه، توانسته است فضایی تاریخی، عاشقانه و رازآلود را برای سریال ایجاد کند.
نکات منفی سریال

سرعت کند روایت: سرعت روایت سریال شکوفه ی جوانی ما در برخی از قسمت‌ها کند است. این امر می‌تواند برای برخی از مخاطبان خسته‌کننده باشد.
خطوط داستانی فرعی: به نظر برخی از مخاطبان، سریال خطوط داستانی فرعی زیادی دارد که به طور کامل به سرانجام نمی‌رسند.
نتیجه‌گیری

شکوفه ی جوانی ما یک سریال خوب است که می‌تواند مخاطبان علاقه‌مند به ژانر تاریخی، عاشقانه و رازآلود را راضی کند. این سریال داستانی جذاب و سرگرم کننده، شخصیت‌های دوست‌داشتنی، بازی‌های قوی و کارگردانی جذابی دارد.

نکات خاص سریال

لباس‌ها و طراحی صحنه: لباس‌ها و طراحی صحنه سریال شکوفه ی جوانی ما بسیار زیبا و چشم‌نواز است. این امر باعث شده است که سریال از نظر بصری جذاب باشد.
موسیقی: موسیقی متن سریال شکوفه ی جوانی ما توسط Kim Jun-seok ساخته شده است. موسیقی متن سریال به خوبی با فضای سریال همخوانی دارد.
امتیاز سریال

IMDb: 7.8/10
Rotten Tomatoes: 87%
پخش سریال

شبکه نمایش: tvN
تاریخ انتشار: 2023
تعداد فصل: 1
تعداد قسمت: 20

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید