• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 18+

فصل 5 قرار داده شد

تاریخ های مختلف از فریب، دسیسه، و قتل در اطراف مینه سوتا یخ زده. همه این داستان‌ها به شکلی مرموز به فارگو، داکوتای شمالی بازمی‌گردند...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 441MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 770MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 164MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 300MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 521MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 172MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 313MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 545MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 177MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 323MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 563MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 182MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 332MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 578MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 191MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 348MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 606MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 160MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 510MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 301MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 524MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 178MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 325MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 566MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 412MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 719MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 153MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 279MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 487MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 194MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 354MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 619MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 152MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 482MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 141MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 256MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 447MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 154MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 489MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 144MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 457MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 195MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 355MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 620MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 197MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 360MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 629MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 163MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 297MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 518MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 303MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 528MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 193MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 353MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 616MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 171MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 312MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 543MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 154MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 487MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 181MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 330MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 575MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 181MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 331MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 576MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 139MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 252MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 439MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 158MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 502MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 181MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 330MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 574MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 176MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 321MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 558MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 181MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 330MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 576MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 413MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 722MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 401MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 698MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 392MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 683MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 179MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 326MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 568MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 190MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 347MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 603MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 156MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 492MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 148MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 469MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 158MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 289MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 502MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 183MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 335MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 584MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 187MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 340MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 591MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 425MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 366MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 619MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 304MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 513MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 982MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 454MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 867MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 312MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 527MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1009MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 869MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 500MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 951MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 535MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1024MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 497MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 948MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 297MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 960MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 311MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 522MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 990MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل پنجم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 366MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 619MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 304MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 513MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 982MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 454MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 867MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 312MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 527MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1009MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 457MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 869MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 499MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 951MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 535MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 497MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 948MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 297MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 960MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 311MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 522MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 990MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال فارگو Fargo 2014 زیرنویس فارسی چسبیده

سریال فارگو- محصول سال 2014 کشور آمریکا در ژانر جنایی و درام و دلهره آور میباشد. فارگو توسط N/A کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Billy Bob Thornton و Martin Freeman و Allison Tolman در آن ایفای نقش کرده اند. پرونده کاملاً جدید «جنایت واقعی» فصل جدید فارگو به سال 1979 در سیوکس فالز، داکوتای جنوبی و لوورن، مینه‌سوتا بازمی‌گردد، جایی که یک افسر پلیس ایالتی جوان، لو سولورسون، که اخیراً از ویتنام بازگشته است، به بررسی پرونده‌ای مربوط به یک باند جنایتکار محلی می‌پردازد. یک سندیکای بزرگ اوباش پدرشوهرش، کلانتر هنک لارسون، به او کمک می کند تا همه چیز را جمع کند. تحقیقات آنها را به سمت یک بازیگر رنگارنگ از شخصیت‌ها هدایت می‌کند که شامل کارل وترز، وکیل شهر لوورن، مینه‌سوتا است. کارل که دامپزشک جنگ کره است.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید