دوبله فارسی

دانلود فصل  سریال ما بچه خرس ها We Baby Bears 2022 دوبله فارسی قسمت ها
  • کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 3+

فصل 2 قرار داده شد

خواهر و برادر خرس، گریز، پاندا و خرس یخی، در مکان های مختلف در سراسر جهان، در سفر خود برای یافتن یک خانه دائمی عالی با یکدیگر هم مسیر می شوند...

لینک های دانلود

دوبله فارسی

فصل اول

فصل دوم

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 80MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 137MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 256MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 78MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 253MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 80MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 258MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 78MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 251MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 72MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 242MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 76MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 254MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 76MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 255MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 74MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 250MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 77MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 256MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 78MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 248MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 78MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 254MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 73MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 237MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 77MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 245MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 79MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 254MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 78MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 252MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 73MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 246MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 71MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 240MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 74MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 248MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نوزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 74MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 245MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: بیست

کیفیت : 480

حجم فایل: 76MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 254MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 78MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 252MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 80MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 257MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 77MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 246MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 79MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 255MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 79MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 256MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 26

کیفیت : 480

حجم فایل: 70MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 233MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 27

کیفیت : 480

حجم فایل: 74MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 229MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 28

کیفیت : 480

حجم فایل: 75MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 249MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 29

کیفیت : 480

حجم فایل: 74MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 246MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 30

کیفیت : 480

حجم فایل: 75MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 249MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 31

کیفیت : 480

حجم فایل: 67MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 226MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 32

کیفیت : 480

حجم فایل: 79MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 257MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 33

کیفیت : 480

حجم فایل: 75MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 244MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 34

کیفیت : 480

حجم فایل: 81MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 139MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 260MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 35

کیفیت : 480

حجم فایل: 77MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 243MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 36

کیفیت : 480

حجم فایل: 80MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 136MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 245MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 37

کیفیت : 480

حجم فایل: 79MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 252MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 38

کیفیت : 480

حجم فایل: 80MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 137MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 255MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 39

کیفیت : 480

حجم فایل: 157MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 268MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 501MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 78MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 134MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 250MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 80MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 136MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 249MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 76MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 241MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 79MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 136MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 253MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 79MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 255MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 63MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 105MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 199MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 144MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 460MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال ما بچه خرس ها We Baby Bears 2022

 

سریال ما بچه خرس ها محصول سال 2022 کشور آمریکا در ژانر انیمیشن و ماجراجویی و کمدی میباشد. ما بچه خرس ها توسط Manny Hernandez و Donna Smith کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Connor Andrade و Amari McCoy و Max Mitchell در آن ایفای نقش کرده اند. بچه خرس‌ها پس از تلاش و شکست در یافتن خانه، طبق معمول، در حالی که در خیابان‌های یک شهر (به احتمال زیاد سانفرانسیسکو ) پرت می‌شوند، نیمه‌شب به یک زمین بازی محلی می‌روند و آرزوی یک ستاره را می‌کنند (“زیرا” که همیشه در کارتون ها کار می کند، همانطور که Baby Grizz توضیح می دهد) که آنها حداقل شانس پیدا کردن یک خانه جدید را دارند، مهم نیست در کجای جهان هستی باشد! با تغییر سرنوشت (شاید جادوی واقعی، یا شاید فقط تخیلات آنها، چه کسی می تواند بگوید؟) ستاره از آسمان سقوط می کند و با جعبه خود ترکیب می شود و آن را به وسیله ای جادویی برای حمل و نقل به بسیاری از دنیاها تبدیل می کند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید