• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی , اسپانیایی
  • رده سنی: 14+

فصل 11 قرار داده شد

ریک گرایمز، معاون کلانتر، از کما بیدار می شود درست زمانی که دنیا ویران شده است و باید گروهی از بازماندگان را رهبری کند تا زنده بمانند...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 365MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 652MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 740MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 367MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 683MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 429MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 799MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 763MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 762MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 299MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 533MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 992MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 194MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 346MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 643MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 385MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 717MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 186MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 333MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 620MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 213MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 382MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 711MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 214MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 382MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 711MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 194MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 345MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 642MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 191MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 341MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 635MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 189MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 337MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 626MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 390MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 726MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 408MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 759MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 406MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 756MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 192MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 344MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 641MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 419MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 780MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 415MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 772MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 417MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 775MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 393MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 732MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 413MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 768MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 411MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 764MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 367MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 683MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 752MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 416MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 773MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 423MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 787MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 740MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 783MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 751MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 416MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 775MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 422MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 785MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 423MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 787MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 389MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 723MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 203MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 363MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 676MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 742MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 484MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 931MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 408MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 759MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 397MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 739MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 402MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 747MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 396MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 737MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 251MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 449MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 836MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 391MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 728MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 397MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 739MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 385MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 716MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 402MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 748MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 403MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 750MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 401MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 746MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 417MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 776MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 297MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 503MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 969MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 942MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 496MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 954MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 488MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 941MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 285MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 483MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 929MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 965MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 941MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 505MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 971MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 969MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 500MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 962MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 496MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 955MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 488MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 939MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 965MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 496MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 955MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 966MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 195MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 331MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 636MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 338MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 624MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 804MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 508MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 953MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 777MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 291MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 501MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 936MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 454MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 850MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 513MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 963MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 305MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 526MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 988MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 497MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 933MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 468MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 876MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 916MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 290MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 492MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 947MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 942MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 291MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 495MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 952MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 266MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 868MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 444MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 753MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 452MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 840MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 254MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 454MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 844MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 763MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 521MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 969MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 744MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 260MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 464MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 864MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 397MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 674MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 402MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 681MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 331MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 561MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 501MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 965MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 462MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 889MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 211MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 377MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 702MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 258MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 459MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 853MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 313MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 531MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1021MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 268MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 456MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 877MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 382MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 647MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 319MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 542MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 285MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 484MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 933MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 474MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 913MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 480MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 923MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 379MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 642MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 306MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 519MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 998MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 485MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 932MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 694MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 383MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 650MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 463MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 891MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 316MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 535MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 538MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 501MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 965MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 372MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 632MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 677MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 356MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 604MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 505MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 939MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 414MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 770MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 425MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 789MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 412MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 766MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 420MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 782MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 285MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 509MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 947MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 419MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 779MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 424MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 790MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 346MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 587MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 313MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 530MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1021MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 277MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 470MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 906MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 299MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 507MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 973MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 888MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 297MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 969MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 374MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 634MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 315MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 535MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 498MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 946MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 428MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 814MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 449MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 854MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 416MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 789MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 447MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 853MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 448MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 851MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 767MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 531MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1008MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 753MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 448MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 850MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 411MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 781MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 419MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 797MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 928MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 440MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 837MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 412MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 783MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 429MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 816MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 413MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 783MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 413MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 785MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 256MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 467MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 887MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 210MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 382MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 727MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 412MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 781MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 256MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 465MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 884MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 368MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 693MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 476MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 895MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 299MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 562MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 174MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 311MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 583MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 180MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 321MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 602MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 187MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 334MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 628MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 177MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 596MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 401MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 754MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 434MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 825MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 430MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 817MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 426MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 810MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 445MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 846MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 417MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 793MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 426MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 809MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 480MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 915MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 396MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 752MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 511MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 972MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 523MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 992MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 469MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 894MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 268MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 487MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 926MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 525MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 999MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 428MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 814MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 496MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 945MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل یازدهم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 365MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 652MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 740MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 367MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 683MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 429MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 799MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 763MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 762MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 299MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 533MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 993MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 194MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 346MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 643MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 385MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 717MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 186MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 333MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 620MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 213MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 382MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 711MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 214MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 382MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 711MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 194MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 345MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 642MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 191MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 341MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 635MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 189MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 337MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 626MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 390MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 726MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 408MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 759MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 406MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 755MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 192MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 344MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 641MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 419MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 780MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 415MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 772MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 417MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 775MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 393MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 732MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 413MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 768MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 411MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 764MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 367MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 682MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 752MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 416MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 772MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 423MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 786MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 740MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 783MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 751MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 416MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 775MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 785MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 423MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 787MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 388MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 723MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 203MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 363MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 675MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 742MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 484MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 931MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 408MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 759MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 397MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 739MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 402MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 747MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 396MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 737MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 251MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 449MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 836MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 391MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 728MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 397MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 739MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 385MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 716MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 402MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 747MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 403MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 750MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 401MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 746MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 417MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 776MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 297MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 503MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 969MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 941MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 496MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 954MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 941MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 285MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 483MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 929MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 965MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 941MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 505MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 971MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 969MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 500MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 962MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 496MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 955MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 488MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 939MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 965MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 497MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 957MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 966MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 356MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 606MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 338MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 624MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 804MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 508MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 953MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 777MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 291MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 501MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 936MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 454MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 850MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 513MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 963MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 305MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 526MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 988MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 497MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 933MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 468MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 876MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 916MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 290MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 492MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 947MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 942MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 291MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 494MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 952MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 266MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 868MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 444MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 753MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 840MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 254MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 454MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 844MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 763MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 521MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 968MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 744MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 260MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 464MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 863MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 674MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 402MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 681MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 331MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 561MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 966MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 462MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 889MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 211MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 377MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 702MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 258MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 459MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 853MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 313MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 531MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1021MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 268MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 455MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 877MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 382MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 647MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 320MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 542MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 285MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 484MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 933MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 474MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 913MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 480MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 923MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 379MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 642MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 306MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 519MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 998MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 485MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 932MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 694MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 383MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 649MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 463MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 891MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 316MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 535MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 538MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 501MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 965MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 372MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 632MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 677MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 356MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 604MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 505MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 939MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 414MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 770MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 425MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 790MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 412MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 765MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 420MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 782MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 285MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 509MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 947MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 419MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 779MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 424MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 791MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 346MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 586MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 313MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 530MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1021MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 277MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 470MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 905MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 299MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 507MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 973MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 888MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 297MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 970MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 374MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 633MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 315MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 535MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 373M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 371M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 720

حجم فایل: 347M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 720

حجم فایل: 425M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 720

حجم فایل: 398M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 720

حجم فایل: 405M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 720

حجم فایل: 907M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 720

حجم فایل: 353M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 511MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 972MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 522MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 992MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 469MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 894MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 268MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 487MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 926MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 525MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 999MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 428MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 814MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 496MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 944MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال مردگان متحرک The Walking Dead 2010

 

سریال مردگان متحرک محصول سال 2010 کشور آمریکا در ژانر درام و ترسناک و دلهره آور میباشد. مردگان متحرک توسط Frank Darabont کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Andrew Lincoln و Jon Bernthal و Sarah Wayne Callies در آن ایفای نقش کرده اند. ریک گرایمز معاون کلانتر مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و به کما می رود. هنگامی که از خواب بیدار می شود، خود را در یک آخرالزمان زامبی می بیند. او که نمی داند چه کاری باید انجام دهد، تصمیم می گیرد تا خانواده اش را پیدا کند، پس از انجام این کار، به گروهی متصل می شود تا رهبر شود. او مسئولیت را بر عهده می گیرد و سعی می کند به این گروه از مردم کمک کند تا زنده بمانند، جایی برای زندگی پیدا کنند و برای آنها غذا تهیه کنند. این نمایش همه چیز درباره بقا، خطرات و کارهایی است که برای زنده ماندن باید انجام دهید.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید