فصل آخر(6) قرار داده شد

وایکینگ ها ما را به دنیای وحشیانه و اسرارآمیز راگنار لوتبروک ، جنگجو و کشاورز وایکینگ منتقل می کنند که مشتاق کاوش - و حمله به سواحل دورتر از اقیانوس هستند...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 428MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 813MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 432MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 820MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 413MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 782MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 420MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 798MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 757MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 189MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 343MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 650MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 423MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 803MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 766MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 756MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 407MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 774MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 379MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 720MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 800MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 201MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 366MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 696MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 415MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 789MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 381MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 723MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 212MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 387MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 736MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 195MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 355MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 676MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 405MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 772MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 381MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 723MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 427MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 809MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 413MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 785MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 376MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 715MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 190MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 346MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 658MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 759MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 415MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 787MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 395MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 750MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 759MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 427MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 812MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 393MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 749MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 429MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 815MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 402MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 763MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 196MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 356MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 675MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 207MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 376MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 715MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 181MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 329MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 625MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 379MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 720MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 188MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 341MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 643MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 213MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 387MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 732MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 190MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 346MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 657MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 778MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 185MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 336MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 637MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 381MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 723MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 425MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 809MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 436MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 826MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 432MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 819MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 203MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 369MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 701MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 776MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 433MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 821MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 799MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 430MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 817MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 407MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 774MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 401MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 761MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 394MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 747MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 766MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 428MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 813MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 391MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 743MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 187MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 339MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 641MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 442MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 839MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 756MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 425MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 806MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 775MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 189MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 344MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 654MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 766MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 396MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 751MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 406MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 772MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 758MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 177MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 321MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 610MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 208MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 379MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 719MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 406MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 770MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 395MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 751MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 157MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 501MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 157MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 500MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 155MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 495MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 516MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 155MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 494MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 514MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 153MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 279MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 487MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 151MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 482MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 158MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 289MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 504MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 170MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 310MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 542MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 160MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 513MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 404MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 155MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 495MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 147MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 469MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 147MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 470MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 157MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 503MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 142MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 260MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 454MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 154MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 493MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 155MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 497MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 177MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 323MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 564MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال Vikings 2013

 

سریال وایکینگ ها محصول سال 2013 کشور ایرلند و کانادا در ژانر اکشن و ماجراجویی و درام میباشد. وایکینگ ها توسط Johan Renck کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Travis Fimmel و Katheryn Winnick و Clive Standen در آن ایفای نقش کرده اند.

وایکینگ‌ها یک مجموعهٔ تلویزیونی کانادایی-ایرلندی به سبک درام تاریخی و اکشن است که توسط مایکل هرست نوشته شده، و از شبکهٔ هیستوری پخش می‌شود. پخش فصل نخست مجموعه، شامل ۹ قسمت، از ۳ مارس ۲۰۱۳ در آمریکا و کانادا آغاز شد، و فصل دوم آن از ۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۴ در ده قسمت شروع، و تا ۱ مهٔ ۲۰۱۴ ادامه داشت. فصل سوم مجموعه به تعداد ۱۰ قسمت در سال ۲۰۱۵ پخش گردید، و فصل چهارم به تعداد ۲۰ قسمت از ۱۸ فوریه ۲۰۱۶ پخش گردید. فصل پنجم مجموعه نیز به تعداد ۲۰ قسمت از نوامبر ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۹ پخش شد. همچنین مجموعه برای فصل ششم به تعداد ۲۰ قسمت تمدید شد، که فصل نهایی این سری نیز خواهد بود. نیم فصل دوم از فصل ششم (۱۰قسمت پایانی) در ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹ از شبکه Amazon پخش شد. گفتنی است که شبکه Amazon امتیاز پخش این سریال را از شبکه history خریده است.

داستان مجموعه دربارهٔ راگنار لاثبروک (با بازی تراویس فیمل)، یکی از قهرمانان باستانی اسکاندیناوی در عصر وایکینگ‌ها است. راگنار، که یک وایکینگ کشاورز است، برای اولین بار پیشنهاد حمله به غرب و انگلستان را مطرح می‌کند، و همراه برادر جنگجوی خود، رولو (کلایو استندن)، و همسرش لاگرتا (کاترین وینیک)، که یک سپربانو است، به آنجا سفر می‌کنند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید