• کشور سازنده: ایران
  • رده سنی: PG-13+

قسمت آخر قرار داده شد

پدر گواردیولا داستان خانواده ای را روایت می کند که رابطه آنها بر اثر تصادف تغییر می کند و سرنوشت مسیر دیگری را برای او رقم می زند....

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 281MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 401MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 794MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.07 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 2.98 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 353MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 503MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 995MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.34 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.71 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 340MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 485MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 959MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.29 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.60 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 318MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 453MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 896MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.21 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.34 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 303MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 432MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 854MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.15 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.20 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 314MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 447MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 885MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.19 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.32 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 315MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 450MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 890MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.20 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.34 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 356MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 508MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1005MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.35 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.76 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 343MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 966MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.30 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.61 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 422MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 833MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.12 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.11 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 309MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 441MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 872MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.18 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.27 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 316MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 451MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 891MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.20 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.34 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 292MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 417MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 824MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.11 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.08 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 305MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 435MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 855MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.15 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.18 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 310MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 443MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 874MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.18 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 5.15 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 361MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 514MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1013MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.36 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.78 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 332MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 473MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 934MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.26 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.48 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 368MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 525MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.01 GB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.39 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 6.10 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 355MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 506MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 996MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.34 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.71 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 327MB

قیمت: 10,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 466MB

قیمت: 10,500تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 918MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.23 GB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 5.40 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 30,000تومان

درباره فیلم

دانلود سریال پدر گواردیولا

سریال پدر گواردیولا محصول سال 2023 کشور در ژانر درام و خانوادگی میباشد. پدر گواردیولا توسط کارگردانی شده و بازیگرانی همچون در آن ایفای نقش کرده اند.. پدر گواردیولا یک سریال درام ایرانی به نویسندگی و کارگردانی سعید نعمت‌الله است. این سریال اولین ساخته نعمت‌الله در شبکه نمایش خانگی است. پخش این سریال در ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ از شبکهٔ اینترنتی تماشاخونه آغاز شد.

داستان سریال به زندگی یک خانواده جنوب شهری در دههٔ ۱۳۷۰ می‌پردازد. پدر خانواده، با نام فرهاد (با بازی حمید فرخ‌نژاد)، یک مرد سخت‌کوش و فداکار است که برای تأمین زندگی خانواده خود تلاش می‌کند. او با همسرش، مریم (با بازی ستاره اسکندری)، و دو فرزندش، سامان (با بازی امیرمهدی ژوله) و سارا (با بازی نرگس محمدی) در یک خانهٔ کوچک در جنوب تهران زندگی می‌کند.

فرهاد در یک شرکت ساختمانی کار می‌کند و در کنار آن، یک مغازهٔ کوچک لوازم خانگی نیز دارد. او مردی شریف و درستکار است که همیشه به دنبال کمک به دیگران است. مریم نیز یک زن خانه‌دار مهربان و دلسوز است که همیشه در کنار همسر و فرزندانش است. سامان پسر بزرگ خانواده است که دانشجوی دانشگاه است. او پسری درسخوان و بااستعداد است که آرزو دارد در آینده یک پزشک شود. سارا نیز دختر کوچک خانواده است که دانش‌آموز دبیرستان است. او دختری مهربان و حساس است که همیشه در حال خیال‌پردازی است.

سریال پدر گواردیولا به بررسی مسائلی مانند خانواده، عشق، امید، و تلاش برای رسیدن به اهداف می‌پردازد. این سریال با بازی خوب بازیگرانش، به ویژه حمید فرخ‌نژاد و ستاره اسکندری، توانست نظر منتقدان و بینندگان را جلب کند.

نکات مثبت سریال پدر گواردیولا:

  • بازی خوب بازیگران، به ویژه حمید فرخ‌نژاد و ستاره اسکندری
  • داستان جذاب و پرکشش
  • روایتی احساسی و تأثیرگذار
  • بررسی مسائلی مانند خانواده، عشق، امید، و تلاش برای رسیدن به اهداف

نکات منفی سریال پدر گواردیولا:

  • برخی از صحنه‌ها و دیالوگ‌ها کمی کلیشه‌ای هستند

جمع‌بندی:

سریال پدر گواردیولا یک سریال خانوادگی جذاب و دیدنی است که با داستانی احساسی و تأثیرگذار، می‌تواند برای مخاطبان علاقه‌مند به این ژانر، جذاب باشد.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید