• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 18+

فصل 3 قرار داده شد

پس از پیدا شدن یک عروسک قدیمی به نام چاکی در یک حیاط حومه شهر، یک شهر ایده آل آمریکایی در هرج و مرج قرار می گیرد و یک سری قتل های وحشتناک شروع به افشای ریاکاری ها و اسرار شهر می کند...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 208MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 372MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 700MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 171MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 306MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 575MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 199MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 356MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 670MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 381MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 723MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 172MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 314MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 596MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 203MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 369MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 701MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 375MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 712MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 391MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 924MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 411MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 781MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 449MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 855MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 441MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 838MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 433MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 777MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 395MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 752MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 251MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 456MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 867MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 260MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 474MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 900MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 297MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 512MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 946MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 495MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 911MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 492MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 909MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 472MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 872MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 482MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 891MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 495MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 915MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 300MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 517MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 953MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 340MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 585MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل دوم

فصل سوم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 411MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 781MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 248MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 450MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 856MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 440MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 838MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 435MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 408MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 777MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 395MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 752MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 250MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 456MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 867MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 260MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 474MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 900MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 297MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 512MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 946MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 494MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 911MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 492MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 909MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 275MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 472MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 872MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 482MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 891MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 495MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 915MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 300MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 517MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 953MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 340MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 585MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
دوبله فارسی

فصل اول

فصل دوم

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 441MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 829MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 199MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 373MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 698MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 761MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 214MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 402MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 755MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 171MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 321MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 603MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 441MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 827MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 188MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 352MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 659MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 279MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 499MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 927MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 210MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 393MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 740MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 424MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 798MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 431MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 804MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 159MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 560MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 214MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 382MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 710MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 739MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 440MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 817MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 467MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 868MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال چاکی Chucky 2021 دوبله فارسی

 

سریال چاکی محصول سال 2021 کشور آمریکا در ژانر ترسناک و معمایی و دلهره آور میباشد. چاکی توسط Don Mancini کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Zackary Arthur و Bjorgvin Arnarson و Alyvia Alyn Lind در آن ایفای نقش کرده اند. در این مجموعه تلویزیونی اقتباسی با عنوان «چاکی»، یک عروسک قدیمی چاکی در یک حیاط حومه‌فروشی ظاهر می‌شود و یک شهر بت‌نیوز آمریکایی در هرج و مرج قرار می‌گیرد، زیرا مجموعه‌ای از قتل‌های هولناک شروع به افشای ریاکاری و اسرار شهر می‌کنند. در همین حال، ورود دشمنان و متحدان از گذشته چاکی تهدیدی برای افشای حقیقت پشت قتل ها و همچنین ریشه های ناگفته عروسک شیطان به عنوان یک کودک به ظاهر معمولی است که به نوعی به این هیولای بدنام تبدیل شده است.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید