• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 12+

فصل 3 قرار داده شد

پس از فرود تصادفی در یک سیاره بیگانه، خانواده رابینسون برای زنده ماندن و فرار با همه شانس ها مبارزه می کنند، اما خطرات پنهانی آنها را احاطه کرده است...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 335MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 609MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 534MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1014MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 290MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 528MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1003MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 308MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 559MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 252MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 869MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 334MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 608MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 416MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 789MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 543MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 441MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 837MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 486MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 921MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 250MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 454MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 861MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 188MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 340MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 642MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 418MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 793MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 250MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 453MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 858MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 431MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 818MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 214MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 388MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 735MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 379MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 719MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 401MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 759MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 414MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 783MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 519MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 986MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 956MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 445MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 842MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 466MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 882MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 201MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 363MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 685MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 200MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 362MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 682MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 211MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 383MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 720MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 867MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 300MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 543MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 550M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 483M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 480M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 515M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 420M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 550M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 383M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 491M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 398M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 442M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 415M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 314M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 384M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 416M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 398M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 362M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 352M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 368M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 382M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 475M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 485M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 426M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 444M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 348M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 346M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 365M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 447M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 525M

پخش آنلاین

پخش آنلاین
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال گمشده در فضا Lost in Space 2018

 

سریال گمشده در فضا محصول سال 2018 کشور آمریکا در ژانر ماجراجویی و درام و خانوادگی میباشد. گمشده در فضا توسط Neil Marshall کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Molly Parker و Toby Stephens و Maxwell Jenkins در آن ایفای نقش کرده اند. خانواده رابینسون از جمله کسانی هستند که آزمایش شده و انتخاب شده اند تا زندگی جدیدی برای خود در دنیایی بهتر بسازند. اما زمانی که مستعمره‌نشینان جدید در مسیر خانه جدید خود به‌طور ناگهانی از مسیر خود جدا شده‌اند، باید اتحادهای جدیدی را ایجاد کنند و با یکدیگر همکاری کنند تا در یک محیط خطرناک بیگانه، با فاصله سال‌های نوری از مقصد اصلی خود، زنده بمانند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید