• کشور سازنده: ایران
  • زبان: فارسی
  • رده سنی: PG-13+

قسمت 18(آخر) قرار داده شد

یک وکیل درگیر پرونده قتلی می شود که به گذشته تاریک او مرتبط است.

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 441MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 627MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.19 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.64 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.55 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 409MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 582MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.12 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.54 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.24 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 343MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 959MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.29 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.56 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 375MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 534MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.02 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.41 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.88 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 335MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 477MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 936MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.26 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.47 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 332MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 473MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 929MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.25 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.44 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 316MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 450MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 884MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.19 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.27 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 313MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 446MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 874MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.18 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.23 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 324MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 905MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.22 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.34 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 370MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 527MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.01 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.39 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.83 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 306MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 436MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 856MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.15 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.16 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 324MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 462MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 908MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.22 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.37 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 321MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 457MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 895MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.21 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.31 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 445MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 634MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.22 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.68 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 4.62 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 318MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 453MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 886MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.19 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.13 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 337MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 480MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 942MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.27 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.49 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 326MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 465MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 912MB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.23 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.39 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 365MB

قیمت: 12,000تومان

کیفیت : 720

حجم فایل: 520MB

قیمت: 13,000تومان

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.00 GB

قیمت: 15,000تومان

کیفیت : HQ_1080

حجم فایل: 1.38 GB

قیمت: 18,000تومان

کیفیت : BLURAY

حجم فایل: 3.83 GB

قیمت: 20,000تومان

کیفیت : همه (پیشنهادی)

حجم فایل:

قیمت: 35,000تومان

درباره فیلم

دانلود سریال ایرانی گناه فرشته

سریال گناه فرشته محصول سال 2023 کشور در ژانر درام و خانوادگی میباشد. گناه فرشته توسط کارگردانی شده و بازیگرانی همچون در آن ایفای نقش کرده اند

در پاسخ قبلی خود درباره سریال گناه فرشته، به داستان، بازیگران و نقاط قوت و ضعف سریال اشاره کردم. در ادامه، با بسط دادن و گسترش این موارد، طول پاسخ را افزایش می‌دهم و از تکرار خودداری می‌کنم.

داستان سریال

داستان سریال گناه فرشته از شب تولد دختر حامد تهرانی شروع می‌شود. در این شب، حامد متوجه می‌شود که مظنون اصلی پرونده مرگ مادرش، مردی به نام نوید عشیری، در حال حاضر با فرشته، دختری که به قتل متهم شده است، رابطه دارد.

حامد که تصمیم دارد حقیقت را در مورد مادرش بداند، برای دفاع از فرشته وارد پرونده می‌شود. در این مسیر، او با واقعیت‌های پنهانی روبرو می‌شود که زندگی او را دگرگون می‌کند.

داستان سریال گناه فرشته به خوبی روایت شده است و در طول سریال مخاطب را درگیر خود می‌کند. یکی از نقاط قوت داستان سریال، پیچیدگی آن است. داستان سریال دارای چندین گره است که در طول سریال باز می‌شوند و مخاطب را کنجکاو نگه می‌دارند.

شخصیت‌پردازی

شخصیت‌های سریال گناه فرشته به خوبی پرداخت شده‌اند و هر کدام از آن‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند. حامد تهرانی، شخصیت اصلی سریال، یک وکیل موفق است که تعهد و مسئولیت‌پذیری زیادی دارد. او در طول سریال با چالش‌های زیادی روبرو می‌شود، اما در نهایت با تلاش و پشتکار خود بر آن‌ها غلبه می‌کند.

نوید عشیری، شخصیت مقابل حامد، مردی خشمگین و انتقام‌جو است. او در گذشته با فرشته رابطه داشته است و اکنون که او را به قتل متهم می‌بیند، تصمیم می‌گیرد از او انتقام بگیرد.

فرشته، شخصیتی معصوم و بی‌گناه است که به اشتباه به قتل متهم شده است. او در طول سریال با مشکلات زیادی روبرو می‌شود، اما در نهایت با کمک حامد و دیگران، بی‌گناهی خود را ثابت می‌کند.

بازی بازیگران

بازی بازیگران سریال گناه فرشته قابل قبول است. شهاب حسینی در نقش حامد تهرانی بازی خوبی ارائه داده است. او توانسته هم حس تعهد و مسئولیت‌پذیری حامد را به خوبی نشان دهد و هم حس تردید و دوگانگی او را هنگام مواجهه با حقیقت.

امیر آقایی نیز در نقش نوید عشیری بازی خوبی ارائه داده است. او توانسته هم حس خشم و انتقام‌جویی نوید را به خوبی نشان دهد و هم حس عشق و علاقه او را به فرشته.

بازی سایر بازیگران سریال نیز قابل قبول است و به خوبی توانسته‌اند نقش‌های خود را ایفا کنند.

نقاط قوت سریال

علاوه بر مواردی که در پاسخ قبلی خود به آن‌ها اشاره کردم، می‌توان به موارد زیر نیز به عنوان نقاط قوت سریال گناه فرشته اشاره کرد:

  • کارگردانی خوب حامد عنقا
  • فیلمنامه خوب تیلور کورفیلد
  • موسیقی متن خوب سریال

نقاط ضعف سریال

علاوه بر مواردی که در پاسخ قبلی خود به آن‌ها اشاره کردم، می‌توان به موارد زیر نیز به عنوان نقاط ضعف سریال گناه فرشته اشاره کرد:

  • برخی از صحنه‌های سریال کمی کلیشه‌ای هستند
  • پایان سریال کمی باز است

در پایان، می‌توان گفت که سریال گناه فرشته یک سریال خانوادگی و درام قابل قبول است که برای مخاطبان این ژانر می‌تواند گزینه خوبی باشد. این سریال دارای داستانی جذاب و درگیرکننده، شخصیت‌پردازی خوب و بازی خوب بازیگران است.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید