فصل 5 قرار داده شد

چیرو در تلاش برای تبدیل شدن به رئیس بعدی سندیکای جنایی خود، سنت را نادیده می گیرد. جنگ قدرت داخلی، او و تمام خانواده اش را به خطر می اندازد...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 515MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 975MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 279MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 508MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 955MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 771MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 428MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 810MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 794MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 271MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 493MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 926MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 756MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 393MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 738MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 775MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 423MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 799MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 266MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 480MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 912MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 442MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 843MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 513MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 974MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 309MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 560MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 214MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 388MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 736MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 254MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 460MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 874MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 260MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 471MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 893MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 425MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 806MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 390MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 740MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 378MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 717MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 202MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 366MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 694MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 414MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 784MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 201MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 364MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 691MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 407MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 771MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 433MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 821MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 265MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 481MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 913MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 419MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 794MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 512MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 973MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 444MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 843MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 261MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 473MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 899MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 407MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 774MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 444MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 844MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 210MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 382MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 726MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 396MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 753MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 417MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 791MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 777MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 268MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 485MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 923MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 403MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 767MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 179MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 326MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 622MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 782MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 369MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 704MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 203MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 371MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 700MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 420MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 802MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 176MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 320MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 611MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 771MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 195MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 354MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 678MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 429MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 818MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 433MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 816MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 263MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 478MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 902MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 261MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 475MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 898MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 872MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 252MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 452MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 850MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 263MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 471MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 887MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 261MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 469MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 887MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 299MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 538MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 492MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 937MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 803MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 251MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 450MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 859MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 435M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 426M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 347M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 362M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 357M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 415M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 339M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 332M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 347M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 359M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 720

حجم فایل: 410M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 720

حجم فایل: 374M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 435M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 477M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 331M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 393M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 401M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 361M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 333M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 324M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 312M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 354M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 720

حجم فایل: 311M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 720

حجم فایل: 345M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 415M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 460M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 400M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 490M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 426M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 402M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 346M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 362M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 324M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 338M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 720

حجم فایل: 401M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 720

حجم فایل: 392M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 410M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 341M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 276M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 337M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 294M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 298M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 341M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 256M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 341M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 295M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 720

حجم فایل: 362M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 720

حجم فایل: 363M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 404M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 402M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 396M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 389M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 404M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 403M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 485M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 442M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 380M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 408M

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال گومورا Gomorrah 2014

 

سریال گومورا محصول سال 2014 کشور ایتالیا و آلمان در ژانر جنایی و درام و دلهره آور میباشد. گومورا توسط Stefano Sollima کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Marco D’Amore و Fortunato Cerlino و Maria Pia Calzone در آن ایفای نقش کرده اند.

سریال ایتالیایی « گومورا » که قبلاً در حدود 50 منطقه از جمله ایالات متحده فروخته شده است، با حسن نیت شرکت Weinstein، نشان دهنده تلاشی امیدوارکننده برای نفوذ به بازار شلوغ تلویزیون با کیفیت است که در صورت حمایت از یک استراتژی توزیع هوشمند، می تواند درآمد بین المللی گسترده ای را دریافت کند. قرار گرفتن در معرض عنوان اولین مورد برای تلویزیون ایتالیا به خوبی عمل کرده است. دو سال پس از ساخت، این اقتباس سریالی، تحقیقات پرفروش روبرتو ساویانو در مورد اوباش ناپل، فصل‌های متفاوتی از آنچه در نسخه تحسین‌شده ماتئو گارونه در سال 2008 مشاهده شد را پوشش می‌دهد. اگرچه «گومورا» برای از بین بردن یک یا دو افسانه که هنوز در مورد نمایش روی صفحه جنایات سازمان یافته وجود دارد، ساخته شده است.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید