• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 12+

فصل 6 قرار داده شد

یک جنایتکار یقه سفید موافقت می کند که به اف بی آی کمک کند تا مجرمان یقه سفید دیگر را با استفاده از تخصص خود به عنوان دزد، جاعل و کلاهبردار هنر و اوراق بهادار دستگیر کند....

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 394MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 688MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 268MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 482MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 894MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 492MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 912MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 144MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 462MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 463MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 869MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 149MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 477MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 266MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 480MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 891MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 155MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 496MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 265MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 908MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 477MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 101MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 372MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 802MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 463MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 245MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 474MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 241MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 436MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 457MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 5.3MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 536MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 995MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 14.3MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 746MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 823MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 179MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 477MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 32.1MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 738MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 203MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 375MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 698MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 20.6MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 440MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 808MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 388MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 719MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 435MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 807MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 438MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 806MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 768MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 473MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 881MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 248MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 852MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 484MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 906MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 408MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 768MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 464MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 853MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 181MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 477MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 194MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 314MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 513MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 393MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 152MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 485MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 135MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 357MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 186MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 302MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 492MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 157MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 255MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 415MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 401MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 99MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 182MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 318MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 200MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 324MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 529MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 333MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 543MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 208MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 336MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 549MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 182MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 481MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 184MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 486MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 198MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 323MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 530MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 196MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 320MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 526MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 208MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 363MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 111MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 202MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 353MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 137MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 250MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 437MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 112MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 358MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 112MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 359MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 143MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 263MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 459MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 121MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 385MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 97MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 178MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 311MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 138MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 442MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 132MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 424MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 419MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 214MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 374MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 200MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 349MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 414MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 210MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 366MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 334MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 547MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 201MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 327MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 536MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 201MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 328MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 537MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 206MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 335MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 549MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 197MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 322MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 526MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 112MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 205MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 358MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 90MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 164MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 287MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 152MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 486MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 403MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 148MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 271MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 473MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 122MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 391MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 122MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 392MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 145MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 266MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 465MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 154MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 492MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 404MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 413MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 417MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 149MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 477MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 517MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال یقه سفید White Collar 2009

 

سریال یقه سفید محصول سال 2009 کشور آمریکا در ژانر کمدی و جنایی و درام میباشد. یقه سفید توسط Bronwen Hughes کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Matt Bomer و Tim DeKay و Willie Garson در آن ایفای نقش کرده اند.

در سریال تلویزیونی یقه سفید (2009-2014)، نیل کافری، با بازی مت بومر، جنایتکار من است – یک کلاهبردار بوده که در سراسر جهان کلاهبرداری و نقشه می کشد. یعنی تا زمانی که او توسط مامور ویژه پیتر بورک با بازی تیم دی کی که چندین سال است او را تعقیب می کند دستگیر می شود. کافری به اتهامات متعدد کلاهبرداری، جعل و سرقت محکوم می شود. او به مدت چهار سال به زندان فدرال فرستاده می شود، اما در نزدیکی پایان دوره محکومیت خود از یک مرکز امنیتی فرار می کند تا به دنبال نامزد گم شده خود بگردد. مامور برک کافری را دوباره دستگیر می کند و به او پیشنهاد معامله می دهد. کمک به اف بی آی در شناسایی و دستگیری دیگر مجرمان یقه سفید به جای بازگشت به زندان برای گذراندن بقیه دوران محکومیت خود. برای شش فصل پر اکشن و هشتاد و یک قسمت، این دو غیرمتعارف برای حل طیف گسترده ای از کلاهبرداری و جرایم مالی با هم متحد می شوند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 1

همايون:

1403/02/4

اين سريال عاليه البته من فصل اول و دوبله شده ديدم

نظر خود را بنویسید