• کشور سازنده: ژاپن
  • زبان: ژاپنی
  • رده سنی: 14+

فصل 2 قرار داده شد

داستان سایتما، قهرمانی که این کار را فقط برای سرگرمی انجام می دهد و می تواند با یک مشت دشمنان خود را شکست دهد....

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 527MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 516MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 534MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 534MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 532MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 529MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 531MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 531MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 540MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 539MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 537MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 536MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 543MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 160MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 517MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 525MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 534MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 157MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 265MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 510MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 149MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 251MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 484MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 536MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 164MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 534MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 275MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 526MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 158MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 512MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 279MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 539MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 544MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل اول

فصل دوم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 275MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 527MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 516MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 534MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 534MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 532MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 530MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 531MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 532MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 540MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 539MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 536MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 536MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 543MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 160MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 517MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 525MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 534MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 157MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 265MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 510MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 149MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 252MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 484MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 535MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 164MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 534MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 163MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 275MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 527MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 158MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 512MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 279MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 539MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 545MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال انیمیشنی One Punch Man 2015

سریال یک پانچ مرد محصول سال 2015 کشور ژاپن در ژانر انیمیشن و اکشن و کمدی میباشد. یک پانچ مرد توسط Shingo Natsume و Shin’ichirô Ushijima کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Makoto Furukawa و Yukitoshi Tokumoto و Takuma Suzuki در آن ایفای نقش کرده اند.

انیمه وان پانچ من: وانپانمن (One Punch Man: Wanpanman) 2015
وان پانچ من: وانپانمن (One Punch Man: Wanpanman) یک انیمه کوتاه ژاپنی است که در سال 2015 توسط استودیو Madhouse ساخته شده است. این انیمه بر اساس وب‌کامیک وان پانچ من اثر وان (One) ساخته شده است.

داستان

داستان این انیمه درباره سایتاما، ابرقهرمانی است که به قدری قوی است که می‌تواند هر دشمنی را با یک مشت شکست دهد. او از این موضوع خسته شده و به دنبال حریفی می‌گردد که بتواند او را به چالش بکشد.

شخصیت‌ها

سایتاما: ابرقهرمانی که به دنبال حریفی قدرتمند می‌گردد.
ژنوس: یک نینجای سایبورگ که شاگرد سایتاما می‌شود.
فubuki: یک ابرقهرمان زن که به دنبال جذب سایتاما به گروه خود است.
سنگ‌ریزه: یک هیولا که اولین حریف سایتاما در این انیمه است.
نکات مثبت

انیمیشن زیبا: انیمیشن این انیمه بسیار زیبا و چشم‌نواز است.
صحنه‌های اکشن هیجان‌انگیز: این انیمه دارای صحنه‌های اکشن هیجان‌انگیز و تماشایی است.
طنز: این انیمه دارای لحنی طنز و سرگرم کننده است.
نکات منفی

کوتاه بودن: این انیمه تنها 12 قسمت دارد و داستان آن کامل نمی‌شود.
شباهت به دیگر انیمه‌های ابرقهرمانی: به نظر برخی از مخاطبان، این انیمه شباهت زیادی به دیگر انیمه‌های ابرقهرمانی دارد.
نقدها

انیمه وان پانچ من: وانپانمن با نقدهای مثبتی از منتقدان مواجه شد. منتقدان انیمیشن، صحنه‌های اکشن و طنز این انیمه را تحسین کردند.

امتیاز

انیمه وان پانچ من: وانپانمن در وب سایت IMDb امتیاز 8.7 از 10 را کسب کرده است.

نکات جالب

این انیمه بر اساس وب‌کامیکی به همین نام اثر وان (One) ساخته شده است.
فصل اول انیمه وان پانچ من در سال 2015 و فصل دوم آن در سال 2019 پخش شد.
فصل سوم انیمه وان پانچ من در حال ساخت است و هنوز تاریخ دقیقی برای پخش آن اعلام نشده است.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید