• کشور سازنده: ژاپن
  • زبان: ژاپنی
  • رده سنی: 18+

قسمت 11 از فصل 3 قرار گرفت

خانواده ای مورد حمله شیاطین قرار می گیرند و تنها دو عضو زنده می مانند - تانجیرو و خواهرش نزوکو که به آرامی در حال تبدیل شدن به یک شیطان است. تانجیرو تصمیم می گیرد تا تبدیل به یک قاتل شیطان شود تا انتقام خانواده اش را بگیرد و خواهرش را درمان کند.

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 265MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 472MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 877MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 414MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 125MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 413MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 121MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 400MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 203MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 378MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 417MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 425MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
زیرنویس چسبیده

فصل سوم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 266MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 474MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 882MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 418MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 417MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 121MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 401MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 204MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 378MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 417MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 426MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
دوبله فارسی

فصل سوم

فصل دوم

فصل اول

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 474MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 881MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 415MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 405MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 121MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 399MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 115MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 204MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 378MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 410MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 426MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 427MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 407MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 208MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 387MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 506MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 942MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 143MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 419MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 419MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 426MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 114MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 203MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 377MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 429MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 145MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 258MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 479MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 457MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 845MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 416MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 410MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 432MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 441MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 432MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 428MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 428MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 415MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 179MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 318MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 592MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 431MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 433MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 428MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 425MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 429MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 427MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 433MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 131MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 434MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نه

کیفیت : 480

حجم فایل: 122MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 401MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: ده

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 418MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 410MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دوازده

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 425MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سیزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 426MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهارده

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 429MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 430MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شانزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 421MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفده

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 418MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هجده

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 428MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: نوزده

کیفیت : 480

حجم فایل: 127MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 418MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: بیست

کیفیت : 480

حجم فایل: 128MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 425MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 431MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 130MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 429MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 129MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 425MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 126MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 398MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 124MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 410MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: 26

کیفیت : 480

حجم فایل: 133MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 442MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود انیمه Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2019

 

سریال شیطان کش – کیمتسو نو یایبا محصول سال 2019 کشور ژاپن در ژانر انیمیشن و اکشن و ماجراجویی میباشد. شیطان کش – کیمتسو نو یایبا توسط Haruo Sotozaki کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Natsuki Hanae و Akari Kitô و Takahiro Sakurai در آن ایفای نقش کرده اند.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (鬼滅の刃، Kimetsu no Yaiba، “Blade of Demon Destruction”) یک مجموعه مانگای ژاپنی است که توسط Koyoharu Gotouge نوشته و مصور شده است. از فوریه 2016 تا مه 2020 در مجله مانگا Shōnen Shueisha’s Weekly Shōnen Jump پخش شد و فصل های آن در 23 جلد tankōbon گردآوری شد. این به زبان انگلیسی توسط Viz Media و به طور همزمان توسط Shueisha در پلتفرم Manga Plus آنها منتشر شده است. داستان نوجوانی به نام تانجیرو کامادو را دنبال می‌کند که پس از سلاخی خانواده‌اش و تبدیل شدن خواهر کوچک‌ترش نزوکو به شیطان، تلاش می‌کند تا تبدیل به یک شیطان‌کش شود.

یک مجموعه تلویزیونی انیمه اقتباسی 26 قسمتی تولید شده توسط Ufotable که از آوریل تا سپتامبر 2019 پخش شد. یک فیلم دنباله دار با نام Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train در اکتبر 2020 منتشر شد و به پرفروش ترین فیلم انیمه و ژاپنی تبدیل شد. فیلم تمام دوران فصل دوم 18 قسمتی این مجموعه انیمیشن از اکتبر 2021 تا فوریه 2022 پخش شد. یک قسمت اصلی را به نمایش گذاشت، فیلم Mugen Train را در شش قسمت ویرایش کرد و سپس در 11 قسمت قسمت “Entertainment District” را از مانگا پوشش داد. . فصل سوم با پوشش «دهکده شمشیر ساز» قرار است در آوریل 2023 پخش شود.

تا فوریه 2021، این مانگا بیش از 150 میلیون نسخه از جمله نسخه های دیجیتالی در تیراژ داشت و نهمین سری پرفروش مانگا در تمام دوران ها شد. همچنین، این مانگا پرفروش‌ترین مانگا در سال‌های 2019 و 2020 بود. هم این مانگا و هم اقتباس انیمه آن مورد تحسین منتقدان قرار گرفته‌اند. این مجموعه انیمه جوایز متعددی دریافت کرده و یکی از بهترین انیمه های دهه 2010 محسوب می شود. در سال 2020، فرنچایز Demon Slayer درآمد تخمینی فروش سالانه 1 تریلیون ین (8.75 میلیارد دلار) ایجاد کرد و به یکی از پردرآمدترین فرنچایزهای رسانه ای در تمام دوران تبدیل شد.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید