• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 7+

لینک های دانلود اضافه شدند

نابغه نوجوان هیرو هامادا، ربات بایمکس و دوستانشان به عنوان ابرقهرمانان از شهر سن فرانسوکیو دفاع می کنند.

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 120MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 415MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 210MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 206MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 107MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 203MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 208MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 207MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 58MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 107MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 203MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 208MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 58MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 106MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 203MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 209MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 207MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 210MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 207MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 205MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 207MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 204MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 207MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 61MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 209MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 208MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل سوم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 119MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 415MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 210MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 107MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 205MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 206MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 208MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 207MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 58MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 107MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 203MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 207MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 58MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 106MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 203MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 209MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 207MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 61MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 211MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 206MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 205MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 207MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 204MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 59MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 108MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 206MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 61MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 209MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 60MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 109MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 208MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال سریال ابر قهرمان Big Hero 6: The Series 2021 زیرنویس فارسی چسبیده

 

سریال سریال ابر قهرمان محصول سال 2017 کشور آمریکا در ژانر انیمیشن و اکشن و ماجراجویی میباشد. سریال ابر قهرمان توسط Nicholas Filippi و Stephen Heneveld و Ben Juwono کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Scott Adsit و Ryan Potter و Brooks Wheelan در آن ایفای نقش کرده اند. هیرو به عنوان اعجوبه جدید در موسسه فناوری سان فرانسوکیو، اکنون با چالش های آکادمیک دلهره آور و آزمایش های اجتماعی به عنوان مرد کوچک در محوطه دانشگاه مواجه است. خارج از محوطه دانشگاه، خطرات برای قهرمانان با فناوری بالا افزایش می‌یابد، زیرا آنها باید از شهر خود در برابر مجموعه‌ای از شرورهای پیشرفته از نظر علمی محافظت کنند.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید