• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 7+

لینک های دانلود اضافه شدند

بچه‌هایی که چالش‌های معمولی برای بچه‌ها دارند، استیل واتر، یک پاندای دانا، همسایه همسایه‌شان است. استیل واتر از طریق مثال خود به آنها درک عمیق تری از احساسات و همچنین ابزارهایی می دهد که...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 169MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 285MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 546MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 168MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 544MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 163MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 275MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 527MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 538MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 163MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 529MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 160MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 516MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 163MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 528MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 170MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 549MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 537MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 168MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 542MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 523MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 171MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 552MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 164MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 277MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 530MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 541MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 541MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 164MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 277MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 531MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 164MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 277MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 530MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 538MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 168MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 541MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 537MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 542MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 163MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 525MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 171MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 290MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 555MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 171MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 549MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 171MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 547MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 532MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 169MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 290MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 542MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 532MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 162MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 520MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 530MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 172MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 552MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 169MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 289MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 540MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 170MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 545MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 164MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 526MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 174MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 556MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 285MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 533MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 170MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 291MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 543MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 170MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 544MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 534MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 534MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 169MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 289MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 540MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 170MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 544MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 168MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 535MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 170MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 545MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 528MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 174MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 557MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال انیمیشنی Stillwater 2020

 

سریال مرداب محصول سال 2020 کشور آمریکا در ژانر انیمیشن و خانوادگی میباشد. مرداب توسط Jun Falkenstein کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Eva Ariel Binder و Tucker Chandler و Jennifer Hale در آن ایفای نقش کرده اند. بچه‌هایی که چالش‌های معمولی برای بچه‌ها دارند، استیل واتر، یک پاندای دانا، همسایه همسایه‌شان است. استیل واتر از طریق مثال خود به آنها درک عمیق تری از احساسات و همچنین ابزارهایی می دهد که به آنها کمک می کند تا با چالش های خود روبرو شوند. امیدواریم با دیدن این سریال انیمیشنی زیبا نهایت لذت را برده باشید.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 1

فرزانه بابایی:

1402/09/9

انیمیشنی زیبا و مناسب برای بچه ها. پر از احساس های قشنگ و روانشناسی شده.

نظر خود را بنویسید