• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 18+

فصل آخر قرار داده شد

9 خانواده نجیب برای کنترل سرزمین های وستروس می جنگند، در حالی که یک دشمن باستانی پس از هزاران سال خفته برمی گردد......

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 255MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 464MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 881MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 256MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 466MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 885MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 266MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 484MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 917MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 433MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 821MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 757MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 777MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 418MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 792MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 254MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 462MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 877MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 266MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 484MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 917MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 198MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 359MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 681MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 263MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 477MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 905MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 239MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 435MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 822MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 235MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 426MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 807MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 241MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 438MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 826MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 444MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 843MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 445MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 843MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 513MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 973MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 495MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 939MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 423MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 802MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 251MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 456MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 864MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 486MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 922MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 236MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 429MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 812MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 490MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 928MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 250MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 453MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 860MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 498MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 944MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 201MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 365MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 691MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 196MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 355MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 672MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 450MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 854MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 322MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 584MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 258MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 469MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 891MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 268MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 488MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 926MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 512MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 972MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 291MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 528MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1004MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 497MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 944MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 255MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 463MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 878MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 444MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 842MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 277MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 503MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 953MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 490MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 930MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 333MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 605MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 798MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 260MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 471MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 893MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 277MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 503MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 954MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 416MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 787MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 260MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 471MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 892MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 251MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 455MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 865MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 467MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 886MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 320MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 582MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 437MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 826MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 490MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 927MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 459MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 867MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 513MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 972MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 510MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 967MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 310MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 564MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 302MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 550MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 277MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 952MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 459MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 870MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 306MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 555MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 315MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 573MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 354MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 645MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 576MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 302MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 549MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 327MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 594MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 926MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 314MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 571MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 376MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 684MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 429MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 782MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 266MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 483MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 917MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 292MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 531MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1007MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 434MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 790MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 378MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 687MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 408MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 742MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 424MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 770MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 379M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 377M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 393M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 350M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 325M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 331M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 339M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 377M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 390M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 289M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 386M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 349M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 344M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 352M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 359M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 359M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 413M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 401M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 340M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 411M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 434M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 388M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 439M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 411M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 448M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 329M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 320M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 407M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 520M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 450M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 465M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 488M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 508M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 478M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 446M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 429M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 477M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 472M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 579M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 341M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 384M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 408M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 334M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 378M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 363M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 376M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 468M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 350M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 394M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 767M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 793M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 865M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 874M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 858M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 855M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 844M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 765M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 726M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 720

حجم فایل: 825M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 465M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 440M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 474M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 390M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 464M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 553M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 720

حجم فایل: 635M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 419M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 462M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 689M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 597M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 720

حجم فایل: 646M

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 720

حجم فایل: 664M

پخش آنلاین

پخش آنلاین
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال بازی تاج و تخت Game of Thrones 2011

 

سریال بازی تاج و تخت محصول سال 2011 کشور آمریکا در ژانر اکشن و ماجراجویی و درام میباشد. بازی تاج و تخت توسط Timothy Van Patten کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Sean Bean و Mark Addy و Nikolaj Coster-Waldau در آن ایفای نقش کرده اند. سریال بازی تاج و تخت بهترین سریال تاریخ سینما در بسیاری از جنبه ها معرفی شد.

این سریال توانست با جلوه ویژه بسیار قوی خود تحول عظیمی در صنعت سینما را بوجود بیاورد. ساخت فوق العاده سکانس های اکشن و تبدیل آن ها به مبارزات حماسی واقعا کار جالبی بوده که برای عوامل آن باید ایستاده دست زد. داستان سریال درخصوص قومیت هایی در سرزمینی پهناور است که سعی دارند قدرت کامل امپراطوری و 7 اقلیم را بدست بگیرند. اما در میان ناکامی های هریک از آن ها دشمن باستانی یعنی پادشاه شب بپا می خیزد و سعی دارد همه را نابود و سراسر دنیا را به محیطی سرد و بی جان تبدیل کند.

تمامی 8 فصل قرار داده شده و شما کاربران عزیز می توانید همه قسمت های سریال را به همراه پخش آنلاین رایگان از رسانه کاران مووی به همراه زیرنویس فارسی چسبیده دانلود کرده و نهایت لذت را ببرید.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید