• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 15+

لینک تمامی فصل ها قرار داده شد

محاکمه ها و مصیبت های وکیل جنایی جیمی مک گیل در زمان قبل از تأسیس دفتر وکالت استریپ استریپ خود در آلبوکرکی، نیومکزیکو به تصویر کشیده شده است.

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 505MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 941MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 413MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 771MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 840MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 438MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 816MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 761MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 766MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 250MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 447MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 832MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 252MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 839MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 256MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 852MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 260MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 465MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 865MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 432MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 824MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 877MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 392MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 745MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 425MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 809MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 445MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 845MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 839MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 399MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 743MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 261MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 466MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 867MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 271MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 483MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 899MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 466MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 867MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 279MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 500MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 928MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 933MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 437MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 813MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 260MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 465MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 863MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 482MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 896MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 258MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 857MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 514MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 956MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 851MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 482MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 896MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 526MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 980MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 248MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 441MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 821MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 433MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 805MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 403MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 749MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 250MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 446MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 830MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 493MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 920MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 459MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 853MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 390MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 724MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 271MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 483MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 899MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 302MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 539MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1004MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 330MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 590MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 289MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 527MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1003MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 442MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 840MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 510MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 969MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 248MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 453MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 861MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 493MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 937MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 268MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 488MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 928MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 250MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 456MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 867MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 535MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1017MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 577MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 539MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 533MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1010MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 322MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 587MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 256MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 465MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 883MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 427MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 809MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 480MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 912MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 419MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 798MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 480MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 910MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 265MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 483MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 918MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 273MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 497MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 943MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 954MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 304MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 554MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 307MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 560MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 391MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 712MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل ششم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 506MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 941MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 412MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 771MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 840MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 438MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 816MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 761MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 229MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 410MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 766MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 250MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 447MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 832MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 252MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 839MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 256MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 852MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 260MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 465MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 865MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 433MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 824MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 877MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 392MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 745MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 425MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 809MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 445MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 845MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 839MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 224MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 743MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 261MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 466MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 867MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 271MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 484MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 899MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 467MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 866MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 279MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 500MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 928MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 281MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 933MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 437MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 813MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 261MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 465MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 863MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 482MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 895MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 258MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 856MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 514MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 956MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 458MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 852MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 482MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 896MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 295MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 526MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 980MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 248MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 442MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 821MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 433MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 805MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 403MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 749MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 250MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 446MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 830MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 493MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 920MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 459MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 855MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 390MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 725MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 271MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 483MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 899MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 302MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 540MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1005MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 331MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 590MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 1

کیفیت : 720

حجم فایل: 431MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 720

حجم فایل: 558MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 720

حجم فایل: 442MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 720

حجم فایل: 412MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 265MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 482MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 914MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 421MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 803MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 481MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 912MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 1.05GB

کیفیت : 480

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 484MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 920MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 497MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 943MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 953MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 305MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 555MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 308MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 560MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 391MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 712MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال Better Call Saul 2022

 

قبل از ساول گودمن، او جیمی مک گیل بود. و اگر با جیمی تماس می گیرید، واقعاً در دردسر هستید. پیش درآمد «برکینگ بد» به دنبال وکیل کوچک جیمی مک‌گیل است که به وکیل والتر وایت، سائول گودمن تبدیل می‌شود. در فصل 6 قرار است شاهد حضور دو نابغه و دو انگیزه شکل گیری سریال ساول خواهیم بود، والتر وایت و یا همان هایزنبرگ معروف در سریال برکینگ بد در کنار دستیار و همکارش جسی پینکمن.

این خبر همه بینندگان سریال را شوکه کرد و برای مدتی همگان بی صبرانه منتظر حضور و ظهور این دو شخصیت در فصل آخر بهتره با ساول تماس بگیرید بودند. اکنون دو قسمت ابتدایی این سریال بعد از ماه ها انتظار به انتشار رسیده است.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 3

sara:

1402/08/27

چرا فصل ششم پخش آنلاینش کار نمیکنه. از اپیزود دوم غیر فعاله

امین:

1402/05/14

بقیه فصل ها کجان :/

نوید:

1401/03/3

میشه بقیه فصل ها هم بذارید

نظر خود را بنویسید