• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 18+

فصل آخر قرار داده شد

در آینده ای دیستوپیایی، نژاد بشر حس بینایی را از دست داده است و جامعه باید راه های جدیدی برای تعامل، ساختن، شکار و بقا پیدا کند. همه اینها زمانی که مجموعه ای از دوقلوها با بینایی به دنیا می آیند به چالش کشیده می شوند...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 243MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 434MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 814MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 405MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 760MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 397MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 744MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 747MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 222MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 395MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 743MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 436MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 817MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 392MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 735MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 249MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 445MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 836MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 501MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 939MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 440MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 826MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 434MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 813MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 210MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 374MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 701MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 188MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 336MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 630MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 214MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 381MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 714MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 212MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 378MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 710MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 259MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 462MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 868MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 954MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 212MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 386MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 733MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 930MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 254MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 875MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 412MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 784MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 476MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 903MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 468MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 888MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 305MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 555MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل سوم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 502MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 954MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 212MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 386MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 733MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 930MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 254MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 875MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 412MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 784MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 476MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 903MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 260MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 471MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 892MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 305MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 555MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
دوبله فارسی

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 451MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 838MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 401MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 745MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 258MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 460MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 855MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 435MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 808MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 254MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 454MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 844MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 485MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 903MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 265MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 473MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 880MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 297MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 531MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 987MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 320MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 597MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 513MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 955MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 285MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 508MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 944MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 192MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 343MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 637MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 468MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 868MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 272MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 484MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 894MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 403MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 749MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 283MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 938MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: یک

کیفیت : 480

حجم فایل: 275MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 501MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 952MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: دو

کیفیت : 480

حجم فایل: 212MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 386MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 733MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: سه

کیفیت : 480

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 490MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 931MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: چهار

کیفیت : 480

حجم فایل: 254MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 461MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 876MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: پنج

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 413MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 784MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: شش

کیفیت : 480

حجم فایل: 262MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 476MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 904MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هفت

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 468MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 888MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت: هشت

کیفیت : 480

حجم فایل: 305MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 554MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
تریلرها
درباره فیلم

دانلود سریال See 2019

سریال دیدن محصول سال 2019 کشور آمریکا در ژانر اکشن و درام و علمی تخیلی میباشد. دیدن توسط Anders Engström کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Jason Momoa و Sylvia Hoeks و Hera Hilmar در آن ایفای نقش کرده اند.

سریال دیدن از سریال های خوب شبکه اپل تی وی می باشد که اولین فصل خود را با یک داستان بسیار متفاوت به انتشار رساند. آینده ای به تصویر کشیده شده که همه در آن نابینا بوده و بر سر قدرت مبارزه می کنند. این سریال پرمخاطب توانسته با ژانر اکشن، علمی-تخیلی خود امتیاز 7.6 را از 10 دریافت کند. فصل سوم سریال دیدن آخرین بخش این داستان بوده و نقش اول هر سه فصل را بازیگر محبوب هالیوودی جیسون موموآ بوده است. در خلاصه داستان این سریال آمده است که: در آینده‌ای دیستوپیایی، نسل بشر حس بینایی را از دست داده است و جامعه باید راه‌های جدیدی برای تعامل، ساختن، شکار و بقا پیدا کند. وقتی مجموعه ای از دوقلوها با بینایی به دنیا می آیند، همه اینها به چالش کشیده می شود.

سریال دیدن در همان ابتدا و یا در سال 2019 سعی داشت برای اولین یکی از عجیبترین داستان های تاریخ سینما را برای کاربران به نمایش بگذارد. این سریال به طور غیر قابل باوری در 3 فصل داستان خود را به اتمام رساند و سعی دارد مخاطبان را با رضایت کامل ترک کند. شخصیت اول داستان که کاراکتری مخبوب نیز شده است به نام باباواس سعی دارد در طول داستان از کودکانش که جز معدود افراد بینا در کل دنیا هستند محافظت کند. اما داستان این محافظت تنها در خانواده او ادامه نمی یابد و جریان به حکومت پادشاهی ملکه کشیده خواهد شد.

نزاع و درگیری بسیار زیبای نابینایان که به خوبی به تصویر کشیده شده است موجب محبوبیت سریال دیدن شده است. فصل 3 سریال دیدن پایان داستان است. اینبار باباواس سعی دارد برای همیشه جریان نزاع میان بشر برای حکومت های ظالم را از بین ببرد تا سایرین از جمله فرزندان و همسرش که اکنون ملکه شده است در امان بمانند. قسمت 1 سریال دیدن امروز به انتشار رسیده است و شما کاربران می توانید تمامی قسمت های سریال دیدن را بصورت دوبله از رسان کاران مووی دانلود کنید.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید