• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: آلمانی
  • رده سنی: 18+

فصل 5 قرار داده شد

زنی که در آینده ای دیستوپیایی زندگی خود را می گذراند، مجبور می شود به عنوان ندیمه تحت یک دیکتاتوری تئوکراتیک بنیادگرا زندگی کند...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 387MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 726MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 180MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 320MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 598MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 203MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 362MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 679MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 167MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 558MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 172MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 307MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 573MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 181MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 323MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 605MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 373MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 700MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 556MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 193MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 344MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 646MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 233MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 416MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 779MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 398MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 744MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 397MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 745MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 244MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 435MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 817MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 769MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 182MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 324MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 612MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 422MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 792MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 238MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 424MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 796MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 218MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 388MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 730MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 248MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 442MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 832MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 213MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 380MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 712MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 178MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 595MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 759MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 503MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 943MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 447MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 852MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 255MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 463MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 879MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 257MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 466MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 884MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 263MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 478MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 905MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 253MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 460MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 875MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 277MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 956MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 234MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 425MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 806MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 400MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 758MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 450MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 855MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 270MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 490MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 931MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 195MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 353MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 669MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 225MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 409MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 777MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 343MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 623MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 517MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 984MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 402MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 762MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 576MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 418MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 794MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 420MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 799MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 208MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 378MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 716MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 217MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 394MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 745MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 289MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 525MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 999MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 504MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 955MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 291MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 529MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1006MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 291MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 529MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1002MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 515MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 976MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 251MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 455MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 863MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 436MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 826MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 401MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 760MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 509MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 965MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 208MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 377MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 712MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 480MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 911MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 439MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 831MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 541MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1021MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل پنجم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 532MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1007MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 518MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 981MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 251MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 456MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 864MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 439MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 830MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 401MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 760MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 511MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 969MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 208MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 377MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 712MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 264MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 479MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 911MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 242MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 439MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 831MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 298MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 541MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1021MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال سرگذشت ندیمه The Handmaids Tale 2017

 

سریال سرگذشت ندیمه محصول سال 2017 کشور آمریکا در ژانر درام و علمی تخیلی و دلهره آور میباشد. سرگذشت ندیمه توسط Reed Morano کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Elisabeth Moss و Joseph Fiennes و Yvonne Strahovski در آن ایفای نقش کرده اند. یک حکومت خودکامه مبتنی بر مذهب بیشتر ایالات متحده را تحت کنترل خود درآورده و نام کشور را به گیلاد تغییر داده است. در این کشور زنان شهروند درجه دو هستند. هر کس بخواهد فرار کند مجازات می شود. یکی از این افراد جون است که هنگام تلاش برای فرار با شوهر و فرزندش دستگیر می شود و محکوم به خدمتکاری و بچه دار شدن برای مقامات دولتی بدون فرزند می شود. جون به عنوان خدمتکار به Offred تغییر نام داد. این داستان اوست.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 1

حسن:

1403/02/3

زیر نویس فقط فصل پنج رو گذاشته مابقی را هم بذارید لطفاً

نظر خود را بنویسید