• کشور سازنده: آمریکا
  • زبان: انگلیسی
  • رده سنی: 15+

فصل 6 قرار داده شد

لوسیفر مورنینگ استار به این نتیجه رسیده است که به اندازه کافی خدمتکار وظیفه شناس در جهنم بوده است و تصمیم می گیرد مدتی را در زمین بگذراند تا بشریت را بهتر بشناسد. او در لس آنجلس - شهر فرشتگان - ساکن می شود...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 190MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 339MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 638MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 179MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 320MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 601MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 170MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 303MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 569MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 138MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 246MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 461MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 178MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 318MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 597MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 540MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 181MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 324MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 608MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 174MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 311MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 583MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 182MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 324MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 609MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 176MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 314MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 591MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 178MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 319MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 599MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 174MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 311MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 583MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 196MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 350MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 658MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 158MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 282MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 530MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 197MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 370MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 116MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 207MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 388MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 117MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 392MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 110MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 196MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 368MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 107MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 191MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 358MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 178MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 319MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 599MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 296MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 555MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 139MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 248MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 466MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 169MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 301MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 564MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 168MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 301MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 564MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 156MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 279MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 523MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 183MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 327MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 613MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 155MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 276MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 518MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 168MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 300MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 563MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 177MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 316MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 594MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 169MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 301MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 565MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 178MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 595MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 180MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 321MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 602MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 178MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 595MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 177MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 595MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 170MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 303MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 568MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 156MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 279MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 524MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 123MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 220MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 411MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 552MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 101MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 180MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 337MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 143MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 254MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 477MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 181MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 322MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 604MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 160MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 286MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 536MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 179MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 320MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 600MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 191MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 340MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 639MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 190MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 339MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 638MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 169MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 302MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 568MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 193MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 345MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 647MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 17

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 287MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 539MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 18

کیفیت : 480

حجم فایل: 199MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 355MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 667MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 19

کیفیت : 480

حجم فایل: 180MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 321MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 603MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 20

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 540MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 21

کیفیت : 480

حجم فایل: 182MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 325MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 610MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 22

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 541MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 23

کیفیت : 480

حجم فایل: 171MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 305MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 573MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 24

کیفیت : 480

حجم فایل: 183MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 326MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 612MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 25

کیفیت : 480

حجم فایل: 189MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 338MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 636MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 26

کیفیت : 480

حجم فایل: 159MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 534MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 209MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 374MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 701MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 221MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 394MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 739MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 383MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 718MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 195MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 349MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 653MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 190MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 339MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 635MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 294MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 552MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 180MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 321MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 601MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 179MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 319MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 598MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 178MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 318MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 596MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 227MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 404MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 758MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 208MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 370MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 694MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 237MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 424MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 794MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 232MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 414MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 776MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 247MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 441MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 827MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 219MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 390MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 731MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 184MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 327MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 615MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 210MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 375MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 703MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 500MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 937MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 226MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 403MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 755MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 210MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 375MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 704MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 11

کیفیت : 480

حجم فایل: 211MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 375MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 704MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 12

کیفیت : 480

حجم فایل: 240MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 429MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 805MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 13

کیفیت : 480

حجم فایل: 267MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 477MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 896MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 14

کیفیت : 480

حجم فایل: 259MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 462MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 867MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 15

کیفیت : 480

حجم فایل: 245MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 438MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 821MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 16

کیفیت : 480

حجم فایل: 231MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 412MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 773MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 156MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 278MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 520MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 186MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 332MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 622MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 179MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 320MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 600MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 188MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 334MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 627MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 156MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 279MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 523MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 198MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 353MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 663MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 163MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 290MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 545MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 223MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 397MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 745MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 280MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 500MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 938MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 10

کیفیت : 480

حجم فایل: 215MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 383MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 717MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
درباره فیلم

دانلود سریال لوسیفر Lucifer 2016

 

سریال لوسیفر محصول سال 2016 کشور آمریکا در ژانر جنایی و درام و تخیلی میباشد. لوسیفر توسط Len Wiseman کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Tom Ellis و Lauren German و Kevin Alejandro در آن ایفای نقش کرده اند. لوسیفر که به عنوان ارباب جهنم بی حوصله و ناراضی است، از تاج و تخت خود استعفا داده و به شهر فرشتگان نزول می کند، جایی که او در چند مورد از چیزهای مورد علاقه خود افراط می کند. وقتی یک ستاره زیبای پاپ به طرز وحشیانه ای در مقابل چشمانش به قتل می رسد، احساس می کند چیزی در اعماق وجودش بیدار شده است – برای اولین بار در حدود 10 میلیارد سال. آیا او واقعاً قادر است به مانند یک انسان احساس کند و حدسیاتش را به مانند انسان بروز دهد؟ همین فکر او را آزار می‌دهد – و همچنین بهترین دوست و معتمدش، مازیکین (معروف به ماز)، یک شیطان خشن به شکل یک زن جوان زیبا می باشد.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 1

لیلی:

1403/02/26

سلام چرا نمیشه زیرنویس ها رو دانلود کرد؟

نظر خود را بنویسید