فصل 4 قرار داده شد

وقتی یک پسر جوان ناپدید می شود، یک شهر کوچک رازی را کشف می کند که شامل آزمایش های مخفی، نیروهای ماوراء طبیعی وحشتناک و یک دختر کوچک عجیب است...

لینک های دانلود

زبان اصلی

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 166MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 303MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 530MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 274MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 498MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 948MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 173MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 317MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 554MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 177MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 324MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 566MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 271MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 494MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 940MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 228MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 415MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 789MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 392MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 745MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 284MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 516MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 983MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 159MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 289MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 504MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 175MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 320MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 557MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 177MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 323MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 565MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 161MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 293MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 510MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 204MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 373MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 650MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 178MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 325MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 567MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 158MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 288MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 502MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 165MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 301MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 525MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 216MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 394MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 687MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 211MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 383MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 726MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 230MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 418MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 794MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 169MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 308MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 537MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 179MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 326MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 570MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 174MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 319MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 556MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 303MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 551MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 269MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 489MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 929MB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 392MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 715MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 316MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 574MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 344MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 625MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 323MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 586MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 406MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 738MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 388MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 706MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 362MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 658MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 529MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 962MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.8GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 8

کیفیت : 480

حجم فایل: 441MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 802MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس

قسمت 9

کیفیت : 480

حجم فایل: 748MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 1.3GB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 2.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس
زیرنویس چسبیده

فصل چهارم

قسمت 1

کیفیت : 480

حجم فایل: 316MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 574MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 2

کیفیت : 480

حجم فایل: 344MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 625MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 3

کیفیت : 480

حجم فایل: 323MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 586MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.1GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 4

کیفیت : 480

حجم فایل: 406MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 738MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.4GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 5

کیفیت : 480

حجم فایل: 388MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 706MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.3GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 6

کیفیت : 480

حجم فایل: 362MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 658MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.2GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 7

کیفیت : 480

حجم فایل: 529MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 962MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.8GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 8

کیفیت : 720

حجم فایل: 1.54GB

کیفیت : 480

حجم فایل: 441MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 802MB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 1.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین

قسمت 9

کیفیت : 720

حجم فایل: 2.55GB

کیفیت : 480

حجم فایل: 750MB

کیفیت : 720

حجم فایل: 1.3GB

کیفیت : 1080

حجم فایل: 2.5GB

پخش آنلاین

پخش آنلاین
درباره فیلم

دانلود سریال چیزهای عجیب Stranger Things 2010

سریال چیزهای عجیب محصول سال 2010 کشور آمریکا و انگلستان در ژانر درام میباشد. چیزهای عجیب- توسط Eleanor Burke و Ron Eyal کارگردانی شده و بازیگرانی همچون Adeel Akhtar و Vivienne Burke و Bridget Collins در آن ایفای نقش کرده اند. در شهر کوچکی که همه همه را می شناسند، یک حادثه عجیب و غریب زنجیره ای از وقایع را آغاز می کند که منجر به ناپدید شدن یک کودک می شود، که شروع به پاره شدن تار و پود جامعه ای صلح آمیز می کند. سازمان‌های دولتی تاریک و نیروهای ماوراء طبیعی به ظاهر بدخواه در شهر گرد هم می‌آیند، در حالی که تعداد کمی از مردم محلی شروع به درک این موضوع می‌کنند که بیشتر از آنچه به چشم می‌آید در جریان است.

برچسب ها
فیلم های مرتبط
نظرات کاربران

دیدگاه ثبت شده: 0

نظر خود را بنویسید