آزاده صمدی

لینک های قسمت پایانی افزوده شد

هاتف و حاتم دو برادر از خانواده ای مشهور هستند که درگیر یک موقعیت عاشقانه پیچیده می شوند که خروج از آن ممکن است آنها را به مرزهای عجیبی از عشق و نفرت بکشاند...