Aldis Hodge

لینک های دانلود اضافه شدند

ریچر که سعی دارد زندگی آرامی داشته باشد به عنوان یک فراری و پاک کردن اتهام هایی که به او نسبت داده شده است باید حقیقت پشت یک توطئه دولتی را کشف کند..

لینک های دانلود اضافه شدند

داستان فیلم در مورد چند بوکسور در سال هزار و نهصد و شصت و چهار است. کاسیوس کلی ، سانی لیستون ، مالکوم ایکس ، جیم براون که با هم دیدار میکنند و…