Ariel Gade

لینک های دانلود اضافه شدند

مادر و دختری که بعد از یک مشاجره تلخ حضانت آسیب دیده اند، در یک ساختمان آپارتمانی مخروبه وارد می‌شوند و در آنجا هدف روح یکی از ساکنان سابق قرار می‌گیرند...