Fariba Sajjadi

لینک های دانلود اضافه شدند

وحید با موجود عجیبی به نام پاتال آشنا می شود که از کره زمینی که مادرش برایش خریده بیرون می آید. اگر وحید به او اجازه دهد به وطن خود بازگردد، پاتال با برآورده شدن آرزوهایش موافقت می کند.