Gage Golightly

لینک های دانلود اضافه شدند

گروهی متشکل از پنج نفر از دوستان دانشگاهی در حالی که برای یک تعطیلات یک هفته ای در یک کابین دورافتاده می مانند، به یک بیماری عفونی و گوشت خوار تسلیم می شوند.