Jaden Smith

لینک های دانلود اضافه شدند

شرایط کاری باعث می شود که یک مادر مجرد به همراه پسر کوچکش به چین نقل مکان کند. در خانه جدیدش، پسر کونگ فو را که توسط یک استاد به او آموزش داده شده، یاد گرفته و سعی دارد از آن در مسابقات استفاده کند...