Jessica Frances Dukes

لینک های دانلود اضافه شدند

آرورا در تمام زندگیش بخاطر مادر خود می‌دانست که توانایی‌های مافوق بشری آداشته و همین مورد موجب خطرناک شدنشان می شود. اکنون آرورا در یک شب سرنوشت ساز باید مطلع شود که آیا مادرش حقیقت را گفته یا نه؟؟؟