Oh Jung-se

لینک های دانلود اضافه شدند

دختر و پسری زمانی که از مسیری بسیار عجیب باهم روبه رو می‌شوند، راهی فوق‌العاده به سوی شفای عاطفی برای یک نویسنده کتاب کودکان خودخواه و ضداجتماعی و یک مراقب بخش روانی فداکار باز می‌شود.