Patrick Magee

لینک های دانلود اضافه شدند

الکس شخصی ناهنجار و ضد اجتماعی بوده که رهبری گروهی از جوانان مانند خود را بر عهده دارد، او که انواع جنایات را مرتکب می شود و در این بین به خاطر یک مورد قتل دستگیر می شود و..