Salvatore Vecchio

لینک های دانلود اضافه شدند

نبرد برای بقای گربه های بزرگ را ضبط می کند و جزئیات صمیمی زندگی آنها را فاش می کند. حیواناتی که آنها را شکار می کنند نیز در فیلم هستند: ببرها بدون گوزن سیکا، واپیتی آلتای، گراز وحشی و خرس سیاه آسیایی نمی توانستند زنده بمانند. ببری مسن که تماشاگر را در طول فیلم راهنمایی می کند، داستان توله اش را که..