لینک های دانلود اضافه شدند

گروهی از کارآموزان گارد ملی در آخرین روز آموزش خود در صحرا در حال نبرد با گروهی شرور از جهش یافته ها هستند....

لینک های دانلود اضافه شدند

خانواده ای مسافر قربانی گروهی آدمخوار جهش یافته در بیابانی دور از تمدن می شوند...