لینک های دانلود اضافه شدند

هنگامی که گرو، بدترین ابرپدر جهان، توسط تیمی از مقامات استخدام می‌شود تا ماهیچه‌های کشنده و گروهی از خود گرو را متوقف کنند، او باید با وسایل جدید، ماشین‌ها و جنون‌های کوچک‌تر مبارزه کند....