قسمت 6 فصل 1 افزوده شد

شهر مردگان اسپین آف جدید سریال مردگان متحرک است که اینبار داستان همکاری مگی و نگان برای مبارزه با گروهی است که قدرت شهر را به دست گرفته اند و ....