لینک های دانلود اضافه شدند

یک روز جعبه مرموز وارد شد و نفرین شروع به پخش شدن در همه جا کرد. منبع جعبه 'روستای جوکای' است. این دهکده در جنگل جوکای پنهان شده است، یک مکان انتحاری که با ورود به آن، هرگز نمی توانید بیرون بیایید.