لینک های دانلود اضافه شدند

هاری در لباس مبدل به عنوان دوستش در یک قرار ملاقات ظاهر می شود تا او را بترساند. اما وقتی معلوم شد که او مدیر عامل اوست پیشنهادی ارائه می کند، و با این پشنهاد وی نقشه ها به هم می ریزد.