لینک های دانلود اضافه شدند

این فیلم دارای رنگ های تیره و شیطانی با مواد زندگی روزمره است. فرهنگ و باورها، آداب و رسوم و عادات مردم ویتنام در کنار صحنه های ترسناک، در این اثر برجسته خواهد بود.